وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

*در خصوص لغو معافیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۱۰/۱۴

  • 58118 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره :58118 تاریخ :14/10/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251مکرر دفتر فنی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی جامعه‌حسابداران‌رسمی‌ایران متعاقب موافقت مقام معظم رهبری مبنی برلغو معافیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی و ضرورت تحقق موارد تعیین شده توسط معظم له و با عنایت به مفاد نامه شماره 2760/1 مورخ 15/2/81 دفتر مقام معظم رهبری و پیرو جلسات منعقده درخصوص نحوه محاسبه ووصول مالیات بنیادها و نهادها, بالاخره موضوع درجلسه مورخ 12/8/1381 باحضور نمایندگان محترم دفتر مقام معظم رهبری در دفتر وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی مورد بررسی نهائی واقع و تصمیمات متخذه در صورتجلسه تنظیمی درج گردید. اینک با عنایت به نامه شماره 38852 مورخ 15/8/81 دفتر جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور , دائر بر تأئید مقام ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران نسبت به موارد جمع بندی شده در آن جلسه , مقرر می دارد ادارات امور مالیاتی تا پایان سال 1381 نیز در مورد اشخاص مشمول دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بخشنامه شماره 15853/4939-4/30 مورخ 12/5/1376 وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی وقت کلیه مالیاتهای متعلق به اشخاص مزبور را به حساب خاص نهادهای ذیربط واریز نمایند. باعطف توجه به پیش بینی اعتبار مورد نیاز نهادهای مذکور در لایحه بودجه سال 1382 کل کشور , بدیهی است مالیات بنیادها ونهادهای مذکور و اشخاص حقوقی تحت پوشش آنها در سال 1382 برطبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم وصول و به حسابهای خزانه واریز خواهد شد . عیسی شهسوار خجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 30-4-4939-15853

ارسال دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0