وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

*تصویب نامه هیات وزیران در خصوص منع احداث صنایع جدید در فاصله 120 کیلومتری شهر تهران

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۳/۰۵

  • 4945-ت-27999هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 4945/ت 27999هـ تاریخ: 05/03/1382 پیوست: وزارت مسکن و شهرسازی – وزارت صنایع و معادن – وزارت کشور سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور- سازمان حفاظت محیط زیست هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1382 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/1561 مورخ 15/4/1381 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , کلیات , مشخصات و شروط تحقق اهداف طرح مجموعه شهری تهران را به شرح زیر تصویب نمود : 1- مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن شامل شهرهای واقع در شهرستانهای تهران , دماوند , ری , شمیرانات , کرج , ورامین , اسلامشهر , ساوجبلاغ و شهریار است . 2- اهداف طرح مجموعه شهری تهران به شرح زیر است : الف – ساماندهی فعالیتها در مجموعه شهری تهران , به منظور تضمین توسعه پایدار مجموعه . ب – کاهش خسارتهای اجتماعی – اقتصادی و زیست محیطی ناشی از پراکندگی , نابسامانی و بی نظمی در استقرار جمعیت و فعالیت و نحوه استفاده از زمین . پ – ایجاد محیطی قابل زندگی برای کلیه ساکنان مجموعه شهری ت – ایجاد شرایط لازم در مجموعه شهری تهران برای نیل به جایگاه شایسته و ایفای نقش در سطح ملی و بین المللی 3- راهبردهای طرح یادشده به شرح زیر می باشد: الف – کاهش تمرکز جمعیت و فعالیت در شهر تهران و توزیع آنها در سایر کانونهای جمعیتی مصوب مجموعه به منظور جلوگیری از پراکندگی بیشتر در روند اسکان جمعیت و استقرار فعالیتها . ب – ایجاد انسجام و ساماندهی و تجهیز کانونهای جمعیتی عمده مجموعه و تقویت ارتباط بین آنها . پ – استفاده حداکثر از توان و ظرفیت زیرساختهای موجود . ت – بازنگری در سیاستها و برنامه های اسکان جمعیت در سطح ملی و استانی با تأکید بر حل مسئله اسکان غیررسمی و تأمین مسکن کم درآمدها . 4- با توجه به محدودیتهای توسعه مجموعه شهری تهران به ویژه در زمینه تأمین آب و ضرورت کنترل , به منظور مهار و جلوگیری جدی از افزایش جمعیت مجموعه , سقف جمعیتی 15 میلیون نفر به ازای تحقق جمعیت 6/101 میلیون نفری کشور و سقف جمعیتی 14 میلیون نفر به ازای تحقق جمعیت 3/92 میلیون نفری کشور در سال 1400 تعیین می شود . 4- با توجه به نقش و دخالت عوامل متعدد اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی و کالبدی در تحقق یافتن هدف جمعیتی فوق , اقدامات لازم در زمینه های ذیل , توسط دستگاههای ذی ربط به منظور پیشگیری از تجاوز جمعیت مجموعه شهری تهران از سقف یادشده و به عنوان شروط تحقق سقف جمعیتی 14 تا 15 میلیون نفر ( تا سقف 15% جمعیت کشور ) در افق سال 1400 برای مجموعه شهری تهران و سایر اهداف طرح مذکور , انجام پذیرد: بخش اول – اقدامات بنیادی در سطح ملی : الف – تداوم کنترل آهنگ رشد جمعیت کشور تا رسیدن به حد مطلوب برای توسعه پایدار ملی . ب – تراکم زدایی و تمرکز زدایی در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری برای افزایش اختیارات در سطوح استانی و مجموعه های شهری ج – تکمیل و تصویب طرح آمایش سرزمین طی حداکثر یک سال با تأکید بر موارد زیر : 1- تجهیز و ایجاد قطبهای توسعه منطقه ای و تجاری با صنایع و خدمات پیشرفته و ارتباطات ملی و فراملی به منظور جذب جمعیت و فعالیتها به دیگر مناطق مستعد کشور . 2- ایجاد تحول کیفی در بخش کشاورزی و مدیریت توسعه روستایی به منظور بالا بردن میزان بهره وری و کارآیی بخش کشاورزی و استقرار فعالیتهای نوین صنعتی و خدماتی برای حفظ و جذب جمعیت به مناطق روستایی . د- تدوین قوانین لازم به منظور ایجاد هماهنگی در فرآیند اجرای برنامه های توسعه بخشی و کالبدی ( طرحهای آمایش و منطقه ای و مجموعه های شهری ) هـ - فعالیت و مداخله موثر دولت در زمینه فراهم آوردن شبکه های زیربنایی , ارتباطات پیشرفته و تشویقها و انگیزه های مالیاتی و اعتباری به منظور جذب جمعیت و فعالیتها به دیگر مناطق مستعد کشور در چارچوب طرحهای مصوب ملی . و- اصلاح قوانین مالیاتی و ساز و کار درآمد و هزینه براساس اصل ” تأمین هزینه های اداره امور شهرها توسط ساکنان آنها “ بخش دوم – اقدامات در سطح مجموعه شهری تهران : الف – برنامه ریزی برای خروج تدریجی بخشی از فعالیتهای خدماتی , آموزشی , صنعتی , کشاورزی و تجاری غیرضروری و نامتناسب با ظرفیت شهری و مجموعه شهری تهران (درحد 250 هزار شغل ) ب – بازنگری در سیاستها ,‌برنامه ها و طرحهای در دست مطالعه , مصوب و در دست اجرای توسعه بخشی و کالبدی استان تهران توسط کلیه دستگاههای اجرایی ذی ربط و موثر در امر توسعه و عمران بر مبنای الزامات گزینه جمعیت مصوب . ج – تقویت و تجهیز کانونهای اصلی تمرکز جمعیت و نیز شهرهای جدید در دست اجرای مجموعه به لحاظ تاسیسات و خدمات شهری و امکانات دسترسی و ارتباط به منظور گسترش عرصه سرمایه گذاریها در زمینه توسعه عمران به کل مجموعه و تحقق هدف طرح در زمینه تمرکز زدایی از شهر تهران . د- بازنگری سایر ضوابط و مقررات ناظر بر استقرار صنایع در استان تهران براساس شرایط نوین اقتصادی , با توجه ویژه به صنایع متکی بر فناوریهای پیشرفته و رعایت سقف جمعیتی مصوب مجموعه شهری تهران با رعایت قوانین و مقررات مربوط . هـ - سیاستگذاری درخصوص نحوه واگذاری تراکم ساختمانی با رعایت سقف مصوب 65/7 میلیون نفر جمعیت برای محدوده شهر تهران در کلیه برنامه ها و طرحهای توسعه شهری و توقف توسعه مسکونی در مناطق (21و22) و اراضی شرق منطقه (4) شهرداری تهران و تحصیص اراضی مذکور به کاربردهای مقیاس منطقه ای , ملی و فراملی در چارچوب طرحهای جامع و تفصیلی . و – تهیه و اجرای برنامه ها و طرحهای لازم به منظور حفاظت از اراضی کشاورزی , مرتعی و نواحی روستایی و توسعه فضاها و کمربندهای سبز , پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده مجموعه , به منظور ارتقای کیفیت محیط زیست , توسعه کشاورزی , حفظ توانهای طبیعی و همچنین جلوگیری از گسترش بی رویه و پراکندگی استقرار جمعیت و فعالیت در سطح مجموعه . ز – تأسیس ” مرکز آمار , اطلاعات و برنامه ریزی مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن “ به منظور جمع آوری , پردازش , تجزیه و تحلیل مستمر و ارایه منظم گزارشها در زمینه چگونگی و تحولات رشد و توسعه مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن . 6- استاندار تهران با اختیارات ویژه به عنوان مدیر مجموعه شهری تهران تعیین می شود. 7- ساختار تشکیلاتی , حدود اختیارات و شرح وظایف مدیریت مجموعه شهری به پیشنهاد وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور و تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین خواهد شد . 8- مسئولیت پیگیری شرایط مندرج در بخش اول از بند (5) این تصویب نامه مربوط به سقف جمعیتی طرح یادشده تا نیل به نتایج موردنظر, برعهده کارگروهی به مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضویت وزارتخانه های کشور , مسکن و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای ذی ربط به تشخیص اعضای اصلی , می باشد. 9- مسئولیت انجام اقدامات لازم به منظور تحقق شرایط مندرج در بند ”د“ بخش اول از بند (5) این تصویب نامه مربوط به سقف جمعیتی طرح یادشده , برعهده وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری وزارت کشور خواهد بود . 10- مسئولیت انجام اقدامهای لازم به منظور تحقق شرایط مندرج در بند ”الف“ بخش دوم از بند (5) این تصویب نامه مربوط به سقف جمعیتی طرح یادشده , توسط کارگروهی با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عضویت وزارتخانه های کشور و مسکن و شهرسازی , با کسب نظر سایر دستگاههای ذی ربط خواهد بود . 11- مسئولیت انجام اقدام های لازم به منظور تحقق شرایط مندرج در بند ”ج “ بخش دوم از بند (5) این آیین نامه مربوط به سقف جمعیتی طرح یادشده برعهده وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور خواهد بود. 12- مسئولیت بازنگری مقررات و ضوابط ناظر به استقرار صنایع در مجموعه شهری تهران (موضوع بند ”د“ بخش دوم از بند (5) این تصویب نامه مربوط به سقف جمعیتی طرح یادشده ) بر عهده کار گروهی به مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی و عضویت وزارتخانه های کشور , صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط زیست با رعایت قوانین مربوط خواهد بود . محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0