وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ساماندهی استقرار شهرکها و واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره برداری در محدوده 120 کیلومتری شهر تهران

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : بخشی منسوخ شده
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۳/۲۳

  • 45313-ت-59549هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 45313/ت59549هـ
تاریخ: 23/03/1401
تصویب نامه هیات وزیران
بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت نیرو- وزارت راه و شهرسازی
وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهاد کشاورزی
سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان حفاظت محیط زیست

هیات وزیران در جلسه 1401/03/11 به پیشنهاد شماره 139648 مورخ 1400/11/06 معاونت اجرایی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت ساماندهی واحدهای صنعتی اطراف تهران بر اساس اصول زیست محیطی تصویب کرد:
الف- ساماندهی استقرار شهرک ها و واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره برداری در محدوده موضوع تصویب نامه شماره 23580/ت 32502 هـ مورخ 1384/05/11 به شرح زیر صورت می گیرد:
1- توسعه واحدهای تولیدی موجود در شهرک ها و نواحی صنعتی دولتی و غیر دولتی مصوب با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست و در سقف منابع آن تخصیص یافته مجاز است.
2- صدور مجوز توسعه و نوسازی برای واحدهای دارای پروانه بهره برداری، کارت شناسایی و گواهی فعالیت صنعتی مستقر در خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی در همان عرصه موجود و زنجیره تولید و با اخذ مجوز محیط زیستی در سقف منابع آب تخصیص یافته بلامانع است.
3- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به بررسی و ابطال کارت های شناسایی، گواهی های فعالیت صنعتی و پروانه بهره برداری صنایع غیر فعال با اولویت بررسی صنایع مستقر در خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی اقدام و اطلاعات مربوط را به سازمان حفاظت محیط زیست ارایه نماید.
4- واحدهای دانه بندی شن و ماسه در محدوده معادن شن و ماسه دارای پروانه بهره برداری، با رعایت ضوابط استقرار صنایع و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست، از ممنوعیت استقرار در داخل محدوده (120) کیلومتری تهران مستثنی هستند.
5- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور، سامانه یکپارچه ساماندهی صنایع مستقر در محدوده (120) کیلومتری شهر تهران موضوع این تصویب نامه را با هدف شفاف سازی وضعیت فعلی صنایع و کمک به تصمیم سازی در موضوعات مرتبط ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ایجاد و راه اندازی نماید.
تبصره- دستورالعمل بارگذاری داده ها توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست تا پیش از راه اندازی سامانه، تدوین و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می شود.
ب- در بند (الف) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 89478/ت 52319هـ مورخ 1394/07/11 و اصلاحات بعدی آن بعد از عبارت «و کاسپین» عبارت« و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه» الحاق و یک تبصره به شرح زیر به بند یاد شده اضافه می شود:
تبصره - واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره برداری آنها از تاریخ 1394/07/11 به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت های موضوع بند (د) ماده (132)اصلاحی قانون مالیات های مستقیم می شوند. [1]
پ- در بند (6) اصلاحی تصمیم نامه شماره 241092/45346 مورخ 1389/10/25 موضوع تصویب نامه شماره 19007/ت53541 هـ مورخ 1396/2/23 عبارت« شهر مربوط (تهران و کرج)» به عبارت« استان مربوط (تهران و البرز)» اصلاح می شود.
ت- وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تعیین تکلیف مدیریت و تقسیمات کشوری شهرک صنعتی پایتخت (علی آباد) به منظرو حل مشکلات صنایع مستقر در شهرک مذکور با رعایت قوانینی و مقررات ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اقدام نمایند.
ث- وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در اجرای قانون اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن -مصوب 1392- و به مظنور ساماندهی فعالیت های کارگاهی، صنفی و صنعتی، در چهارچوب قوانین نسبت به صدور پروانه بهره برداری شهرک صنعتی غیر دولتی، جهت (38) لکه صنعتی به شرح فهرست پیوست ممهور به مهر دفتر هیئت دولت که به صورت متمرکز (لکه ای) در محدوده شعاع (120) کیلومتری شهر تهران ایجاد شده اند، پس از تحقق تمامی احکام زیر با رعایت ترتیبات مقرر لحاظ شده، حداکثر ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب نامه اقدام نماید.
1- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) ملکف است نسبت به تهیه و تعیین دقیق حدود جغرافیایی لکه های صنعتی موجود به صورت نقشه های مختصات دار(UTM) با مقیاس (1/1000) اقدام و برای بررسی به واحدهای تابع استانی دستگاه های مرتبط ارایه نماید.
2- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) مکلف است از طریق صاحبان صنایع مستقر در هر یک از لکه های صنعتی، نسبت به معرفی اعضای شرکت خدماتی آن لکه صنعتی، جهت ارایه درخواست ایجاد شهرک صنعتی غیر دولتی و تحقق سایر اهداف این تصویب نامه اقدام نماید.
3- شرکت خدماتی مکلف است نسبت به شناسایی نوع و مقیاس فعالیت های فعلی، تعیین متراژ دقیق زمین های در اختیار واحدهای مستقر و وضعیت تأمین خدمت زیر بنایی (از قبیل آب و برق) در لکه های صنعتی به تفکیک عرصه و اعیان و وضعیت مالکیت آنها اقدام و نتایج را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) به واحدهای تابع استانی دستگاه های مرتبط ارایه نماید.
4- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) با همکاری استانداری تهران و وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تعیین نوع فعالیت های مجاز برای هریک از لکه های صنعتی براساس وضعیت فعلی و سیاست های و اسناد فرادستی اقدام و نتیجه را به شرکت های خدماتی لکه های صنعتی ابلاغ نماید.
5- وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) و استانداری تهران نسبت به رفع تصرف قطعی و کامل واحدهای لکه های صنعتی مستقر در حریم و بستر رودخانه ها و اراضی ملی و دولتی اقدام نمایند.
6- وزارت جهاد کشاورزی ملکف است در اجرای تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها- مصوب 1374- نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری اراضی فعالیت های موضوع این تصویب نامه و تصمیم نامه شماره 241092/45346 مورخ 1389/10/25 و اصلاحات بعدی آن بر اساس قوانین اقدام نماید.
تبصره 1- تقویم اراضی این محدوده ها با کاربری جدید توسط کمیسیون تقویم و ارزیابی بر اساس متر مربع درخصوص کل محدوده صورت می گیرد.
تبصره 2- در صورت عدم پرداخت عوارض مربوط در مهلت مقرر، مراجع ذی ربط با رعایت مفاد ماده (10) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور[2] نسبت به ابطال جواز یا پروانه تأسیس، تعطیلی و پلمب واحد صنفی یا صنعتی اقدام خواهند نمود.
7- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در صدور مجوز محیط زیستی واحدهای مستقر در لکه های صنعتی مطابق ماده (11) قانون هوای پاک- مصوب 1396- و با تأکید بر همیاری در ساماندهی صنایع و ارایه راهکارهای کاهش آلودگی محیط زیست اقدام نماید.
8- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) مکلف است نسبت به مکان یابی اراضی مناسب برای ارایه خدمات مدیریت پسماند، فاضلاب، آتش نشانی و سایر خدمات مورد نیاز در محدوده لکه های صنعتی از طریق شرکت خدماتی اقدام نماید.
9- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) مکلف است نسبت به پیگیری تأسیس شرکت خدمات شهرک صنعتی غیر دولتی متشکل از منتخبین صنایع واقع در هر شهرک اقدام نماید.
10- هر گونه توسعه خارج از محدوده مصوب شهرک ها ممنوع می باشد. استانداری تهران و واحدهای تابع استانی هر یک از دستگاه های تخصصی مرتبط مکلفند به منظور جلوگیری از ایجاد واحدهای غیر مجاز و طی فرآیند
قضایی برای تخریب واحدهای غیر مجازی که پس از ابلاغ این تصویب نامه احداث می شوند، اقدام نمایند.
11- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) مجاز است در ساماندهی واحدهایی که براساس جزء (1) بند (ث) این تصویب نامه در محل فعالیت خود، غیر مجاز تشخیص داده می شوند و از نظر دستگاه های تخصصی اجازه ادامه فعالیت ندارند، مجوز انتقال به سایر شهرک های موجود و مرتبط را صادر نماید.
12- استانداری تهران از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف به ایجاد هماهنگی، راهبری و نظارت بر اجرای فرآیند موضوع این تصویب نامه می باشد و گزارش عملکرد این تصویب نامه را به تفکیک دستگاه های مرتبط در مقاطع زمانی شش ماهه به هیأت وزیران ارایه می نماید.
13- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است اقدامات قانونی لازم برای تعیین تکلیف لکه های صنعتی مستقر که با اراضی تحت مدیریت این سازمان تداخل دارد را از طریق شورای عالی محیط زیست ظرف سه ماه انجام دهد.
14- از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، تصویب نامه های شماره 155180/ت54267هـ مورخ 1398/12/05 و شماره 141647/ت54303 مورخ 1396/11/09 لغو می شوند.
محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور

[1] تبصره ذیل بند ب این تصویبنامه به موجب دادنامه شماره 140109970905812503 مورخ 1401/10/10 از تاریخ تصویب باطل شد. دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 210/23324/ص مورخ 1401/11/01 ارسال شده است. [2]. به موجب تصویب نامه شماره 71545/ت60115هـ مورخ 1401/04/29 هیأت وزیران، عبارت فوق الحاق شد.
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0