وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

*در خصوص تبصره 2 ماده 2 و ماده 3 آئین نامه اجرائی صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۶/۲۵

  • 35606-ت26597هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 35606/ت 26597هـ تاریخ: 25/06/1382 پیوست: وزارت کشور- وزارت امورخارجه – شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران وزارت اموراقتصادی ودارائی هیئت وزیران درجلسه مورخ10/02/1382بنابه پیشنهادشماره 894/م /ص مورخ 24/02/1381وزارت بازرگانی وبه استنادماده (12)قانون چگونگی اداره مناطق آزادتجاری –صنعتی جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1372-تصویب نمود: تبصره (2)ماده (2)وماده( 3)آیین نامه اجرایی صدورروادیداتباع خارجی درمناطق آزادتجاری –صنعتی جمهوری اسلامی ایران ,موضوع تصویب نامه شماره 16447/ت252ک مورخ 10/02/1373واصلاحات بعدی آن به شرح زیراصلاح می شوند: ”تبصره 2-برای اقامت تایک سال مطابق مقررات مندرج دراشتغال نیروی انسانی ,بیمه وتامین اجتماعی درمناطق آزادتجاری –صنعتی جمهوری اسلامی ایران ,موضوع تصویب نامه شماره 33433/ت25ک مورخ 16/03/1373عمل خواهد شدهمچنین برای اقامت طولانی تر ازیک سال اتباع خارجی سرمایه گذاردرمنطقه, اجازه اقامت بااعتباردوتاپنج سال بنابه تشخیص واعلام کتبی سازمان ,توسط دفترنمایندگی دایره امور اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی صادرمی گردد“. ”ماده 3-اتباع خارجی می توانندعلاوه برمبادی ورودی مستقیم مناطق ,همچنین ازسایرمبادی ورودی کشوربه مناطق واردویاخارج شوند,دراین صورت بایدازنمایندگی های جمهوری اسلامی ایران درخارج ازکشورویانمایندگان نیروی انتظامی مستقردرمبادی ورودی کشور,روادیدتحصیل نمایند.نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران درخارج ازکشوربدونیاز به استعلام ازمرکزوهمچنین نمایندگان نیروی انتظامی مستقردرمبادی ورو دی کشوربدون نیازبه استعلام ازسایردستگاه های اجرایی,روادیدعبوردوبارورودبا اعتبارچهارروزه درهربارصادرمی نمایند. 35276/26597 25/6/1382 بسمه تعالی دبیرخانه مرکزی نهادریاست جمهوری باسلام درخصوص مصوبه مربوط به اصلاح تصویب نامه شماره 16447/ت 252ه مو رخ 10/02/1373,موضوع اصلاح تبصره (2)ماده (2)وماده (3)آیین نامه اجرایی صدور روادیداتباع خارجی درمناطق آزادتجاری –صنعتی که به پیوست ارسال می گردد,باتوجه به نظرهیئت دولت درجلسه مورخ 10/02/1382وعنایت به اینکه مفادمصوبه یادشده ایجادکننده حق وتکلیف برای عموم مردم می باشد,لذا مقتضی است مصوبه پیوست ازطبقه بندی محرمانه خارج وبه صورت عادی به دستگاههای ذی ربط ابلاغ گردد.
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0