وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

کلیه جرایم واحدهای صنعتی که بدهی های مالیاتی معوقه خودرا تا پایان 81پرداخت نمایند بخشوده می گردد

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۶/۱۲

  • 34224 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره : 34224
تاریخ : 12/06/1381
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی

بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ر اصلاحیه های بعدی آن و در اجرای مفاد بند 15 تصویب نامه شماره 1925/ت 25524 مورخ 31/2/1381 هیات محترم وزیران مقرر می دارد:
1- جریمه تاخیر موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم واحدهای صنعتی که نسبت به تسویه کلیه بدهیهای مالیاتی معرفه خود تا پایان سال 1381 اقدام نمایند ، بخشوده شود.
منظور از واحد صنعتی موضوع این دستور العمل ، واحدی است که در آن مجموعه ای از عوامل تولید تحت مدیریت و حسابداری واحد جهت تغییر شکل شیمیایی یا فیزیکی مواد به منظور تولید کالای جدید به طور منظم و مستمر به کار گرفته شده باشد.
2- جریمه تاخیر مالیاتهای تکلیفی مشمول بخشودگی موضوع این دستور العمل نخواهد بود.
3- بخشودگی جرایم پس از تسویه بدهیهای مالیاتی به شرح بند یک و حسب مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به درخواست مودی ذیربط صورت خواهد پذیرفت.
4- مفاد بخشنامه های شماره 5733/مورخ 9/2/81 ر 15396 مورخ 25/3/81 درخصوص بخشودگی جرایم مالیاتی سایر مودیان کماکان به قوت خود باقیست.عیسی شهسوار خجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 5733

دستورالعمل ارشادی در مورد وصول مالیات ماهیانه از شرکت های...
  • 1925--ت-25524هـ

در مورد بخشودگی جرایم مالیاتی، بانکی و بیمه در صورت تسویه...
  • 15396

درمورد سقف بخشودگی جرایم وتقسیط برای حقیقی وحقوقی

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0