وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

در خصوص کسر واجبات مالی از جمله خمس وزکات از ما ترک

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۱/۰۹

  • 278 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 278
تاریخ: 09/01/1382
پیوست:سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورایعالی مالیاتی
اداره کل
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر
دفتر فنی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

پیرو نظریه های 17/8149 -20/11/1362و 17/5057- 9/5/1363 شورایعالی مالیاتی نظر به اینکه شرایط احراز و کسر واجبات مالی از جمله خمس و زکات , از ماترک متوفی موضوع ماده 19قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن کماکان مورد ابهام بعضی از ماموران مالیاتی می باشد , لهذا بمنظور شفافیت بیشتر موضوع ورفع شبهه مقرر می دارد:
در مواردی که وارث بنا به دلایل و مدارک مثبته اطلاع یابند مورث آنها نسبت به ایفای واجبات مالی که ماهیتا جزء دیون متوفی می باشد اقدام ننموده است و در نتیجه بموجب احکام و قواعد شرع انور اسلام خود را مکلف به ادای دیون مزبور از ماترک می دانند, چنانچه وارث یا وصی جهت برائت ذمه متوفی از محل ماترک و بنام وی اقدام و از مراجع جامع الشرائط ذیربط یا نمایندگان مسلم الوکاله آنان قبض رسید ممهور و ممضی به امضاء ایشان و یا در خصوص انجام اموری که فی سبیل الله بنفع عموم مسلمین هزینه شده است گواهی مراجع یا مقامات ذیصلاح را حسب مورد مطابق فرم های نمونه پیوست ارائه نمایند . ماموران مالیاتی ذیربط موظفند پس از رسیدگی های لازم نسبت به کسر مبلغ پرداختی هزینه شده بشرح فوق , از ماترک مشمول مالیات متوفی اقدام نمایند.


عیسی شهسوار خجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0