وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

حسن اجرای تبصره 2قانون بودجه 1382 در خصوص پرداخت یک دوازدهم مالیاتهای پیش بینی شده بصورت علی الحساب از طرف شرکتهای دولتی و بانکهائی که برای آنها سود ویژه پیش بینی شده برای عملکرد سال1382

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۰/۲۲

  • 235-2355-5566 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 5566/2355/235
تاریخ: 22/10/1382
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان.............
اداره کل امور مالیاتی...................

نظر به اینکه به موجب تبصره 2 قانون بودجه سال 1382 کل کشور شرکتهای دولتی و بانکهائی که در پیوست شماره 3 قانون مذکور برای عملکرد سال 1382 آنها سود ویژه پیش بینی گردیده مکلف می باشد هر ماهه مالیاتهای پیش بینی شده را بصورت علی الحساب به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند، لذا نکات ذیل به منظور حسن اجرای تبصره مذکور به مدیران کل محترم امور مالیاتی یادآور می گردد:
1- علی الحساب مذکور از شرکتها و بانکهائی که نام آنها همراه با ردیف دستگاه در جداول پیوست جدول شماره 3 ذکر شده است قابل وصول بوده و در صورت عدم پرداخت به استناد ماده 163ق.م.م از طریق عملیات اجرائی قابل وصول خواهد بود.
2- براساس بند ج ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن دسته از شرکتهای دولتی که انحصار ا با تصویب هیأت محترم وزیران مشمول واگذاری از طریق مزایده با بورس به بخش غیر دولتی می شوند از تاریخ تصویب، به لحاظ خروج از شمول مقررات عمومی، تکلیف مذکور از آنها ساقط خواهد شد. حکم این بند مانع وصول علی الحساب مذکور تا تاریخ تصویب واگذاری نبوده و همچنین استرداد احتمالی اضافه دریافتی در این مورد پس از قطعیت مالیات عملکرد سال 82 صورت خواهد گرفت.
3- معافیت های مالیاتی، زیان دهی، فقدان نقدینگی، استناد به عدم ذکر نام از طرف اشخاصی که شمول مقررات نسبت به آنها مستلزم ذکر نام می باشد و هر گونه معاذیر دیگر، به استثنای بند 3 این دستورالعمل مانع از وصول علی الحساب مذکور نخواهد بود.
4- مدیران کل محترم امور مالیاتی شخصا با پیگیری موضوع ترتیبی اتخاذ فرمایند مالیاتهای پیش بینی شده تا پایان دی ماه و مربوط به هر یک از ماههای بهمن و اسفند سالجاری تا پایان سال به صورت ماهانه وصول و گزارش لازم در خصوص حداکثر تا تاریخ 5/11/82 و در خصوص هر یک از ماههای بهمن و اسفند تا دهم ماه بعد به دفتر معاونت عملیاتی ارسال گردد.
بدیهی است برخورداری ادارات کل و مدیریت های مربوطه از پاداش ماهیانه منوط به جدیت در وصول مالیاتهای مذکور می باشد.

محمد پاریزی
معاون عملیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0