وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۳

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

بخشنامه: 230/98/12

تاریخ: 1398/02/29

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امورمالیاتی

موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/98/3/د مورخ 1397/01/18 به منظوراعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 22 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 6 مورد تاییدیه شرکت پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1398/01/17 لغایت 1398/02/18 مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/48542 مورخ 1398/02/22 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0