وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

صدور برگ اجرایی مالیات واحدهای مسکونی گران قیمت در اجرای بند خ تبصره 6 قانون بودجه 1400 و تعیین واحدهای اجرایی منتخب

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۴/۳۰

  • 230-25974-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 230/25974/د

تاریخ: 1401/04/30ادارات کل امور مالیاتیبا عنایت به نامه شماره 105/300/20805/د مورخ 1401/04/29 مدیر کل محترم امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی (پیوست) و در اجرای دستورالعمل شماره 200/1401/522 مورخ 1401/02/10، برگ اجرایی وصول مالیات واحدهای مسکونی گران قیمت با ارزش بیش از صد میلیارد ریال در اجرای حکم بند (خ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور برای مالکان واحدهای مسکونی که تاکنون نسبت به پرداخت مالیات اعلام شده در اجرای آیین نامه اجرایی بند مذکور اقدام ننموده اند صادر و ضمن ارسال پیامک به مالکان آنها در کارتابل ابلاغ الکترونیکی مودیان یاد شده بارگذاری گردید. همچنین در این ارتباط به منظور تمرکز فرایندهای مربوط و حسب مصوبه ستاد درآمد سازمان ، اوراق اجرایی صادره مربوط به مودیان شهر تهران به واحد اجرایی منتخب در اداره کل مودیان متوسط و مودیان مربوط به ادارات کل امور مالیاتی استان تهران به واحدهای اجرایی ادارات کل مربوط و مودیان سایر نقاط کشور به واحد اجرایی منتخب در مراکز استان بارگذاری گردیده اند. لسیت واحدهای منتخب پیوست نامه فوق الاشاره می باشد.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق ادارات کل امور مالیاتی ذیربط و واحدهای اجرایی با رعایت مقررات فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی مربوط و دستورالعمل صدرالاشاره نسبت به وصول مالیات متعلق اقدام و نتیجه را ماهانه به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی گزارش نمایند.

ضمنا حسب هماهنگی انجام شده واحدهای اجرایی در سامانه وصول و اجرای تحت وب از منوی رسیدگی، زیر منوی گزارش صورت وضعیت مودی، می توانند جزییات برگ اجرایی را مشاهده نمایند.محمدتقی پاکدامن

معاون درآمدهای مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0