وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

در خصوص عدم اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم به شرکتهای دولتی در زمان اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۶/۱۶

  • 211-3830 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:3830/211 تاریخ:16/06/1381 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی ودارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر نامه شماره 62816/10424-4/30 مورخ 17/1/1381 جناب آقای خجسته رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور عنوان معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی در امور نظام بهرهبرداری در خصوص عدم اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم به شرکتهای دولتی د رزمان اجرای قانون مالیاتهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع وبهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد. سید مسعود قائم مقامی سرپرست دفتر فنی مالیاتی
پیوست: شماره:62816/10424/4/30 تاریخ:16/02/1382 پیوست: جناب آقای سید حسن طباطبائی معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی در امور نظام بهره برداری عطف به نامه شماره 950/4612-12/10/80 جنابعالی عنوان جناب آقای طهماسب مظاهری وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی مبنی بر معافیت درامد حاصل از فعالیتهای کشاورزی ودامپروری برای تمام تولید کنندگان بخش خصوصی و دولتی خصوصا “شرکتهای کشت وصنعت دولتی، مطابق مفاد ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم اشعار میدارد: اگر چه طبق مفاد ماده 81 قانون مزبور مصوب اسفند ماه 66 واصلاحیه بعدی آن درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی ودامپروری کماکان از پرداخت مالیات معاف میباشند، اما همانطوریکه اعلام نمودهاید مطابق حکم بندهای “ش” و “ ع” تبصره 2 قوانین بودجه سنوات 78 و79 به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی وهمچنین به موجب مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 79 تا پایان برنامه، کلیه تخفیفها، ترجیحات ومعافیتهای مالیاتی وحقوق گمرکی کلیه دستگاههای موضوع ماده 1 قانون اخیرالذکر، موسسات، نهادهای انقلابی وعمومی غیر دولتی واز جمله شرکتهای دولتی ... لغو گردیده است. علیهذا با استناد به «بندهای پیش گفته ومفاد ماده 58 قانون مزبور بقاء معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکتهای دولتی فاقد محمل بوده واعمال آن میسر نمیباشد. عیسی شهسوار خجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 30-4-10424-62816

شرکتهای دولتی با توجه به تبصره های بودجه 78و79 و ماده 58 ...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0