وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

برخورداری مودیان از تسهیلات موضوع ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۱/۲۶

  • 211-1857 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 1857-211

تاریخ: 1382/11/26اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران

بازگشت به نامه 254/589 مورخ 1382/03/25 اشعار میدارد:

به منظور برخورداری مودیان از تسهیلات موضوع ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه های بعدی آن و با توجه به صراحت بخشنامه شما 30/4/10081/4006 مورخ 1381/12/01 دریافت نسخ اصلی اسناد و مدارک تائید شده مربوط به هزینه های درمانی مودی و افراد تحت تکفل وی الزامی است.

امیرحسن علی حکیم

مدیرکل فنی مالیاتی

به موجب دادنامه شماره 836 مورخ 1387/11/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.تصویر دادنامه مذکور طی بخشنامه 210/71280 مورخ 1388/11/04 ارسال شد.
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 210-71280

ارسال رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شمار...
  • 30-4-10081-4006

در خصوص کسر هزینه های درمانی از در آمد مودیان مالیاتی بدو...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0