وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

در مورد ابهامات به وجود آمده در مورد رسیدگی مالیاتی توسط حسابرسان وذخیره باز خرید سال 80وموارد دفاتر

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۳/۱۷

  • 211-1478-12081 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 12081/1478/211 تاریخ: 17/03/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی سازمان حسابرسی چون در مورد رسیدگی به پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی توسط سازمان حسابرسی در اجرای ماده 272اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380مشکلات و ابهامات مالیاتی مطرح می باشد به منظور رفع موارد مطروحه ، در پی توافقات بعمل آمده با سازمان حسابرسی موارد زیر مقرر می گردد: 1- در مواردی که حسابرس مالیاتی مواردی را بصورت ابهام یا محدودیت در رسیدگی در قسمت یازدهم گزارش حسابرسی مالیاتی به عنوان بند توضیحی درج نموده باشد ، تصمیم گیری در اینگونه موارد با رعایت مقررات و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی کشور به عهده ادارات امور مالیاتی است . 2- گزارشات حسابرسی حسب مورد می بایست براساس ضوابط و مقررات اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح و به ادارات امور مالیاتی مربوط اعلام گردد. 3- در مواردی که از طرف ادارات مالیاتی نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی با سازمان حسابرسی مکاتبه صورت گیرد ، مدیران گروه حسابرسی مکلف به بررسی موضوع و در صورت لزوم اصلاح گزارش و یا پاسخگوئی حسب مورد ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام خواهند بود. 4- حسابرسان عدم رعایت موازین قانون و آئین نامه ها و دستورالعمل های مالیاتی از جمله سفید و نانویس بودن ، تاخیر ثبت اسناد و مدارک و غیره توسط مودی در تهیه و تنظیم نگهداری دفاتر را باتوجه به آئین نامه تحریر دفاتر و سایر موازین قانونی به ادارات مالیاتی جهت طرح در هیات موضوع بند 3ماده 97قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نمایند و نتیجه تصمیم هیات به حسابرس مربوطه اعلام خواهد شد . 5- ذخیره باز خرید و خسارت اخراج و پایان خدمت برای عملکرد سال 1380 موضوع بند“و” ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم صرف عدم سپرده گذاری موجب برگشت هزینه نمی گردد. 6-1% عوارض شهرداری و 2% عوارض آموزش و پرورش به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد . عیسی شهسوارخجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0