وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (7) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400

شماره: 60467/210/د تاریخ: 27/09/1400 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (7) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400 (در خصوص سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری پس از واریز به خزانه داری کل کشور)، موضوع تصویب نامه شماره 93636/ت58996هـ مورخ 23/08/1400 هیئت محترم وزیـران که در روزنامه رسمی شماره 1479 مورخ 06/09/1400 منتشر گردیده است، جهت اجرا ارسال می‌شود. امراله عابدی معاون حقوقی و فنی مالیاتی