وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905810073 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 210/3539/ص تاریخ: 1401/02/28 مدیران کل امور مالیاتی به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140109970905810073 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات های مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره 3862/ت 52804 هـ مورخ 1395/01/21 هیأت وزیران)، برای رعایت مفاد آن رأی ارسال می‌شود. سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی