وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905810106 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال دستورالعمل شماره 200/1400/505 مورخ 1400/02/12

شماره: 210/3198/ص تاریخ: 1401/02/24 مدیران کل محترم امور مالیاتی با سلام و احترام; تصویر دادنامه شماره 140109970905810106 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال دستورالعمل شماره 200/1400/505 مورخ 1400/02/12، جهت رعایت مفاد آن رأی، به پیوست ارسال می‌شود. سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی