وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905811185 مورخ 1401/06/29 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140109970905811185 مورخ 1401/06/29 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره 232/81153/ص مورخ 1400/12/03 سازمان امور مالیاتی کشور، برای رعایت مفاد رأی مذکور، از تاریخ تصویب به پیوست ارسال می‌شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی