وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

برگشت هزینه های موسسه بدون ارائه دلیل از سوی حوزه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی - اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۰/۳۰

  • 201-7883 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 7883/201
تاریخ: 1382/10/30
پیوست:
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 7642-1381/08/28
مربوط به مالیات: بردرآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 1378
شماره حوزه مالیاتی: 2045
شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان:
اداره کل: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 1382/04/11
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 3833-201-1382/05/06
خلاصه واخواهی:
1- این موسسه در سال مالی 1378 مبلغ 2.405.175.626 ریال زیان داشته و کلیه اسناد و مدارک مربوطه در اختیار ممیزین ذیربط قرار گرفته و برگشته هزینه های انجام شده در سال مالی مذکور که در چارچوب مقررات و ضوابط پرداخت گردیده غیر موجه می باشد که مراتب طی نامه شماره 223423 مورخ 1380/05/16 اعلام گردیده است.
2- جهت چاپ همزمان روزنامه در اروپا و آمریکا دفتر نمایندگی این موسسه در سال 1373 در لندن تأسیس گردید هزینه چاپ و انتشار همزمان روزنامه از سال 1373 لغایت 1377 در سال 1378 به دفتر مرکزی ارسال و طبق مستندات مربوطه در حسابها منظور گردید لیکن با وجود زیان شرکت مبلغ 4.680.066.261 ریال هزینه های دفتر نمایندگی لندن برگشت داده شده است.
3- طبق قوانین وزارت کار و امور اجتماعی حداقل بایستی معادل یکماه آخرین حقوق به عنوان پاداش بازنشستگی پرداخت گردد که در این رابطه مبلغ 1.999.721.369 ریال طبق ضوابط به عنوان ذخیره سوابق خدمتی در پایان سال 1378 محاسبه گردید که متأسفانه بدون دلیل برگشت داده شده است.
4- مبلغ 206.360.000 ریال هزینه خرید و اهداء سکه بهار آزادی که به عنوان پاداش حسن انجام کار به کارکنان اهداء گردیده برگشت داده شده است.
5- مشخص نیست به چه علت مبلغ 152.839.755 ریال هزینه های مربوط به کمکها و هدایای پرداختی، هزینه های تبلیغات و پذیرائی، هزینه های ملزومات مصرفی و نیز یکسری هزینه های عمومی موسسه که ریز مدارک و مستندات آنها ارائه گردیده برگشت شده است.
6- مبلغ 8.980.934 ریال اضافه موجودی انبار لوازم یدکی در سال 1378 که مربوط به کسر موجودی سنوات قبل می باشد و اصلاح گردیده، توسط ممیز مالیاتی به عنوان درآمد مورد محاسبه قرار گرفته است.
7- به موجب نامه های شماره 20235/1 مورخ 1372/02/05 و 35168/1 مورخ 1377/02/07 دفتر مقام معظم رهبری و نیز بخشنامه شماره 3477/1151-4/30 مورخ 1377/03/18 معاونت درآمد مالیاتی، این موسسه از اول سال 1377 از پرداخت مالیات معاف می باشد.
8- با توجه به اینکه این موسسه تأئیدیه معاونت محترم نظارت و حسابرسی دفتر مقام رهبری در خصوص معافیت مالیاتی را جهت هیأت حل اختلاف مالیاتی و حوزه ذیربط ارسال نموده و مراتب اعتراض خود را نسبت به برگشت مبلغ 306/950/047/7 ریال هزینه های واقعی انجام شده در سال 1378 را ابراز داشته مشخص نیست به چه علت هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی در تاریخ 1381/06/19 بدون دعوت از این موسسه و اظهاراینکه مودی هیچگونه اعتراضی ندارد ضمن رد معافیت مصوب توسط مقام معظم رهبری اقدام به مطالبه مالیات نموده است.
9- هیأت تجدید نظر به اعتراضات موسسه ترتیب اثر نداده است.
 10- با توجه به سوابق پرداخت مالیات این موسسه قبل از معافیت و با توجه به زیان عملکرد 1378 به مبلغ 2.405.175.526 ریال، مطالبه مبلغ 2.845.654.508 ریال مالیات نشان دهنده عدم توجه ممیز محترم در رسیدگی به مالیات عملکرد 1378 می باشد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و اعطاء معافیت و استرداد سپرده این موسسه را دارد.
رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه وبررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه نتیجه رسیدگی معاونت وحسابرسی دفتر مقام معظم رهبری در خصوص مالیات عملکرد سال 1378 توسط مودی مالیاتی و همچنین موسسه حسابرسی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ارائه نگردیده و از طرفی نامه شماره 3477/1151-1377/03/18 معاونت درآمدهای مالیاتی نیز مشعر بر تعلق معافیت خاصی به موسسه شاکی نمی باشد، لذا از این حیث رأی مورد واخواهی دائر بر عدم تعلق معافیت مالیاتی به مودی مصون از ایراد و تعرض بوده و شکایت مودی در این خصوص مردود می باشد. اما راجع به هزینه های برگشتی از آنجا که هیأت یاد شده موارد اعتراض مودی در لایحه شماره 223423 مورخ 1380/05/16 (برگ های 112 و 113 پرونده مالیاتی) را مطمح نظر قرار نداده و برای هر یک از موارد مذکور نفیا یا اثباتا اظهارنظر موجه و مدلل به عمل نیاورده و در نتیجه عدم کفایت رسیدگی از این حیث در صدور رأی مورد واخواهی مشهود می باشد، لذا ضمن نقض رأی صادره از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد.
اسماعیل ملکان
محمد رزاقی
علی اصغر زندی فائز
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0