وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اجرای مفاد مواد 242 و 243 قانون- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: سقز

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۱/۳۰

  • 201-600 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 600/201
تاریخ: 30/01/1382
پیوست:


شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 19295- 27/4/81
مربوط به مالیات حقوق
سال عملکرد: 79
شماره حوزه مالیاتی 0511
شماره سر ممیزی مالیاتی 051
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان سقز
اداره کل
تاریخ ابلاغ رأی: 1/5/81
شماره و تاریخ ثبت شکایت 4095- 201- 23/5/81


خلاصه واخواهی: در سال 1375 با اجراء طرح طبقه بندی مشاغل کارگران اداره کل ، مزایای گردو غبار ناشی از شرایط محیط کار در مزد مبنا ادغام گردید و از آنجا که بر اساس بند 6 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم فوق العاده درآمد ناشی از شرایط محیط کار معاف از پرداخت مالیات می باشد و برابر نظریه مورخ 16/8/75 اداره کل بهره وری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی اجراء طرح طبقه بندی مشاغل مانع شمول معافیت مالیاتی نمی گردد. بنابراین از آنجا که در سال 1375 برابر درصدهای مشخص شده از حقوق مبنا به عنوان فوق العاده شرایط محیط کار نسبت به اعمال معافیت مالیاتی اقدام گردیده است لیکن در سنوات بعدی تا تاریخ 31/6/80 با وجود افزایش دستمزد سالیانه به دلیل اشتباه، معافیت مالیاتی ناشی از شرایط محیط کار که تابعی از میزان دستمزد سالانه است و افزایش دستمزد سالیانه مستقیما در میزان معافیت مالیاتی تاثیر دارد افزایش داده نشده و بدین جهت بیش از میزان واقعی مالیات برداشت و به حساب وزارت دارائی واریز شده است لذا پس از کشف اشتباه در محاسبه مالیات بر درآمد و احراز اضافه پرداختی با استناد به مواد 242 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم و رای شماره 1094/4/30 مورخ 10/2/68 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی از هیئت حل اختلاف درخواست رسیدگی شد و هیئت مذکور بدون توجه به مقررات و دلائل و اسناد موجود اعتراض اداره کل را رد نموده است.
اینک با عنایت به مراتب فوق و با توجه به صراحت بند ب بخشنامه شماره 4946/2140-4/30 مورخ 28/2/80 معاون درآمدهای مالیاتی درخواست رسیدگی دارد.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رای می نماید:
استناد هیئت حل اختلاف مالیاتی به نامه شماره 30315 مورخ 28/5/80(برگ 7 پرونده) و همچنین نامه شماره 88688 مورخ 7/9/64(برگ 33 پرونده) جهت رد ادعای نماینده مودیان(کارفرما) در مورد استرداد مالیات اضافه پرداختی، کافی به مقصود نمی باشد. بلکه حق این بوده هیئت مزبور با توجه به مندرجات نامه وارده به شماره50979 مورخ 25/10/80 اداره کل به طریق مقتضی از جمله صدور قرار رسیدگی، مقررات استخدامی و تعیین حقوق و مزایای شرکت را بررسی و با در نظر گرفتن مقررات مالیاتی از جمله رای شماره 1094-4/30 مورخ 10/2/68 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 4946/2140-4/30مورخ 28/2/70 معاون وقت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی نسبت به مورد اظهارنظر می کرد و چون رای مورد واخواهی بیانگر چنین رسیدگی و اظهارنظری نمی باشد بنابراین رای مذکور نقض و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی احاله می گردد.

محمد علی سعید زاده
محمد علی تراب زاده
غلامحسین مختاری
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0