وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

مغایرت صورتهای مالی شرکت با اظهارنامه ارسالی از طرف بانک- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: سمنان

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۶/۳۱

  • 201-5500 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 5500/201
تاریخ: 31/06/1381
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی:1992-23/12/78
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375
شماره حوزه مالیاتی: 212
شماره سر ممیزی مالیاتی: 21
اداره: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان سمنان (اداره امور مالیاتی سمنان)
تاریخ ابلاغ رأی: 23/3/79
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 3498-4/30-18/4/79

خلاصه واخواهی: احتراما نسبت به رأی هیأت حل اختلاف تجدید نظر طبق ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم معترض بوده استدعای رسیدگی و نقض رأی مورد شکایت را دارد: شرکت مردی اظهارنامه مالیاتی را در موعد مقرر تسلیم وچون سال اول تأسیس بوده وشرکت به بهره برداری نرسیده بوده است در صفحه 3 اظهارنامه تسلیمی فقط جداول شماره 1و 5 را تکمیل و تسلیم نموده است ودر سال 76 به منظور برخورداری از تسهیلات بانکی مراجعه وبانک فتوکپی اظهارنامه شرکت را جهت تأئید به حوزه مالیاتی مربوطه ارسال می دارد وبه اشتباه صفحه سوم اظهارنامه مالیاتی شرکت دیگری را که شرکت مقاطعه کاری بوده ضمیمه می نماید. ممیز محترم به استناد مغایرت اظهارنامه شرکت واظهارنامه ارسالی از بانک موضوع را به هیأت سه نفری ارجاع می دهد وعلیرغم اینکه بانک متعاقبا اعلام میدارد که صفحه 3 فتوکپی مربوط به شرکت مودی نمی باشد هیأت حسابرسی رأی به رد دفاتر می دهد وممیز نیز با عنوان اینکه شرکت دارای فعالیت مقاطعه کاری بوده اعمال ضریب نموده وبرگ تشخیص صادر می نماید. هیأت بدوی نیز با بدون توجه به مدافعات وخلاف ماده 248 قانون به جای صدور رأی موجه ومدلل با تعدیل بلا جهت درآمد مشمول مالیات رأی صادر نمود وهیأت تجدید نظر نیز بدون توجه به مفاد لایحه تقدیمی ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رأی نمود: 1- اگر استناد به این است که صفحه 3 اظهارنامه از طریق بانک ارسال شده که بانک تأئید نموده که ارسال آن اشتباه بوده است.2- جدول شماره 4 صفحه مزبور حاکی از آن است که شرکت مربوطه کار مقاطعه کاری با موسسات دولتی داشته وعدم وصول اطلاعیه به حوزه مالیاتی موید آن است که شرکت دارای فعالیت مقاطعه کاری نبوده است. 3- حساب عملکرد وسود وزیان برای دوره 1/1/75 تا 28/12/75 تنظیم شده در حالی که شرکت مودی در 13/6/75 تأسیس شده است. 4- با استناد به لوایح تقدیمی و جلوگیری از اطاله کلام استدعای بذل توجه و رسیدگی را دارد.
رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله وبا مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون رسیدگی به لایحه اعتراضیه تسلیمی شرکت مودی واسناد ومدارک موجود در پرونده مالیاتی ذیربط وبدون اظهارنظر مدلل وموجه پیرامون صحت ویا سقم ادعای شرکت مودی مبنی بر عدم تعلق صفحه سوم اظهارنامه ارسالی از بانک به شرکت مزبور، مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم ضمن تعدیل بدون توجیه قانونی درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رأی نموده علیهذا به رأی مورد واخواهی ایراد عدم کفایت رسیدگی مترتب می باشد واین شعبه رأی مزبور را نقض می نماید، تا پرونده امر با رعایت موارد مذکور در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مذکور مجددا مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد.

صدیقه کاتوزیان
علی اکبر نوربخش
رضا سعیدی امجد
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0