وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ردی دفاتر موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۶/۲۶

  • 201-5161 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 5161/201 تاریخ:26/06/1382 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 9145 مورخ 28/11/1381 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1379 شماره حوزه مالیاتی: 133 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 13/12/1381 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 10419-4/30مورخ 19/12/81 و 10514-201 مورخ 20/12/81 خلاصه واخواهی: در سال مورد رسیدگی ممیز محترم مالیاتی طی نامه 0123/3090 تاریخ 27/3/81 نظر هیأت بند 3 ماده 97 را در مورد قبول یا عدم قبول شرکت خواستار گردیده که عین دلایل مطروحه توسط ممیز به شرح زیر می باشد: طبق بند 3 ماده 97 برابر اظهارنظر ممیزی محترم طی 2 موضوع که کپی آن پیوست می باشد دفاتر این شرکت علی الرأس اعلام گردید که در بررسی بعدی موضوع دوم رفع گردیده و موضوع یک به هیأت محترم تجدید نظر تقدیم گردید. هیأت محترم تجدید نظر پس از استماع و بررسی لایحه تقدیمی ودفاعیه لازمه وارائه مدارک از این شرکت، کتمان درآمد موضوع یک را تأئید ننموده وموضوع اول بند 3 ماده 97 را اصلاح نمود لذا با توجه سود حاصله مطابق اظهارنامه وپرداختیهای انجام شده تقاضا داریم نسبت به کل موضوع بررسی وتعیین مالیات گردد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه وبررسی شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده، موضوع ثبت و ضبط مواد اولیه 000 000 200 ریال که ظاهرا بهای آن از محل تسهیلات دریافتی از بانک تأمین شده بوده، مورد ایراد حوزه مالیاتی واقع وبا همین ایراد دفاتر مردود ودرآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس تعیین گردیده است، بنابراین هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر می بایستی با اظهارنظر صریح راجع به این قضیه که مورد اعتراض مودی بوده، اتخاذ تصمیم می نمود، اما هیأت مذکور با درج عباراتی مبهم ومشکوک مبادرت به انشاء رأی نموده، با این ترتیب که از طرفی چنین عنوان کرده است که "نحوه نگهداری حسابهای مودی به طریقی بوده که اقدام حوزه مالیاتی را موجه جلوه می دهد" از سوی دیگر چنین آورده است که "به نظر می رسد از تسهیلات دریافتی بابت خرید مواد اولیه استفاده شده "ودر نهایت ضمن تخفیف، درآمد مشمول مالیات را برمبنای علی الرأس مشخص نموده است، حال آنکه اینگونه آراء مبتنی بر تردید وابهام ومتضمن عباراتی مانند "جلوه می دهد" و "به نظر می رسد" را نمی توان قانونی وموافق با مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم ارزیابی نمود. بنا به مراتب، رأی مورد واخواهی را به لحاظ نقص یاد شده نقض وپرونده امر را برای رسیدگی مجدد به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید. محمد رزاقی اسماعیل ملکان علی اصغر زندی فائز
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0