وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

نقص ابلاغ اوراق مالیاتی وبه اجرا گذارده شدن مالیات قبل از قطعیت- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فارس

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۵/۲۹

  • 201-4487 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 4487/201
تاریخ:29/05/1382
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 1087-30/11/1381
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 71 لغایت 76
شماره حوزه مالیاتی:
شماره سر ممیزی مالیاتی:
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان فارس
اداره امور مالیاتی شهرستان:
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: 20/1/1382
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 1161-201-20/2/1381

خلاصه واخواهی: 1- واردات وفروشهای منظور شده در گزارشهای رسیدگی عملکردهای 1371 الی 1375 به موجب قراردادهای ارائه شده، به صورت مشارکت با اشخاص بوده ولی حوزه مالیاتی کلیه ارقام معامله را بدون در نظر گرفتن سهم طرفین قرارداد، در محاسبه درآمد مشمول مالیات این موسسه منظور ومورد اعمال ضریب قرار داده است. بنا بر تبصره 1 ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 وتبصره 2 ماده 58 آئین نامه موضوع ماده 218 قانون یاد شده، هیأت مجاز وملزم به ورود رسیدگی به اعتراض بوده که بدون توجه به این امر اقدام نموده. 2- موسسه وابسته به بنیاد مستضعفان است وفعالیتهای اقتصادی (غیر از طریق شرکت) آن وابسته به نهادهای موضوع بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 مشمول مقررات الحاقیه 7/2/1371 به تبصره 1 ماده 2 قانون مزبور می باشد در حالی که حوزه مالیاتی متن تبصره 1 ماده 2 قانون مورد اشاره در خصوص شرکتهای وابسته به نهادهای فوق را اعمال نموده که مصداق مطالبه مالیات از غیر مودی است وبه این لحاظ نیز با توجه به تبصره 1 ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 ودیگر مقررات تبصره 2 ماده 158 آئین نامه 218 مارالذکر پرونده سنوات 1371 الی 1375 در هیأت 216 قابل طرح بوده است. 3- برگ تشخیص مالیات عملکرد 1376 به مدیر عامل قبلی موسسه ابلاغ شده که در موسسه سمتی نداشته که به این جهت وبه دلیل نقص ابلاغ، هیأت 216 صلاحیت ورود و رسیدگی به پرونده عملکرد 1376 را داشته است. 4- موسسه در سالهای 1371 الی 1375 با توجه به فرامین مقام معظم رهبری دستورالعمل شماره 12281 مورخ 24/2/1376 ودستورالعمل یکسان سازی شماره 33352/1 مورخ 23/4/1376 ونامه شماره 6984/4/30 مورخ 15/7/1376 به عنوان اداره کل مالیات بر شرکتها و رأی شماره 14066/4/30 مورخ 8/12/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مشمول معافیت است که علیرغم اعتراضات مکرر موسسه، اعمال نگردیده واین عمل خود نقض آشکار مقررات قبل از قطعیت مالیات محسوب می گردد. بنا به مراتب فوق وبه دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررات به رأی شماره 1087 مورخ 30/11/1381 اعتراض داشته، درخواست نقض آن را دارد. (مشروح مطالب در دوصفحه ضمیمه پرونده است)
رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت شاکی وملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
در مورد عملکرد 1371 لغایت 1375، چون هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366، پس از حصول اطمینان از اینکه مالیات پس از قطعیت، وفق مقررات به موقع اجراء گذارده شده، مبادرت به صدور رأی نموده، اعتراض مودی وارد نمی باشد، ولی راجع به عملکرد 1376، به رأی مورد واخواهی به دلیل عدم اظهارنظر نسبت به اعتراض مطروحه دائر بر ابلاغ برگ تشخیص مالیات به مدیر عامل قبلی موسسه ومالا اینکه مالیات، قبل از قطعیت برابر مقررات، به موقع اجراء گذارده شده، ایراد وارد است وبدین لحاظ شعبه ضمن نقض رأی مذکور، صرفا در رابطه با عملکرد 1376 پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید.

حسن عباسی پناه
علی اصغر زندی فائز
غلامحسین مختاری
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0