وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تسلیم اظهارنامه شخص حقوقی وشغلی واجتناب از اخذ مالیات مضاعف- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۵/۲۹

  • 201-4477 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 4477/201
تاریخ:29/05/1382
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 5407-6/11/1381
مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 1378
شماره حوزه مالیاتی: 0411
شماره سر ممیزی مالیاتی: 041
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان:
اداره کل: مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 19/12/1381
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 10532-201-21/12/1381

خلاصه واخواهی: اینجانب اعتراض خود را به رأی تجدید نظر با توجه به ماده 248 ق.م.م که بایستی رأی متضمن اظهارنظر مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده ودر متن رأی قید می شد. اعتراض شرکت این بوده که فعالیتهای انجام شده مرتبط با فعالیتهای مشاغل بوده وصلاحیت رسیدگی آن هم در صلاحیت این حوزه بوده است ومورد مطالبه مالیات واقع که حوزه ابتدائی جهت تشکیل پرونده مالیاتی بوده است. و تسلیم اظهارنامه در حوزه اشخاص حقوقی با اظهار درآمدهای مربوط به مشاغل جهل موضوعی بوده که باید توسط محاکم مورد عنایت قرار گیرد. لذا رأی تجدید نظر فاقد وجاهت قانونی بوده و اجتناب از اخذ مالیات حسب مستندات ومحتویات پرونده مورد تقاضای شرکت وارجاع پرونده به هیأت همعرض می باشد.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه شاکی و بررسی محتویات پرونده مالیاتی امر به شرح ذیل مبادرت به اعلام رأی می نماید:
رأی اکثریت:
محتویات پرونده امر حاکیست مودی اظهارنامه مالیاتی خود را با ابراز 168 178 515 1 ریال فروش در موعد مقرر قانونی تسلیم حوزه مالیاتی نموده است. ودر اجرای بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی اسناد ومدارک ودفاتر خود را جهت تعیین درآمد مشمول مالیات در اختیار حوزه مالیاتی قرار داده ونهایتا در اجرای بند 3 ماده 97 قانون مذکور هیأت سه نفره بند 3 فوق الاشاره دفاتر مودی را مردود اعلام وحوزه مالیاتی ذیربط مبادرت به تشخیص مالیات از طریق علی الرأس بر اساس فروش ابرازی مندرج در اظهارنامه تسلیمی نموده است از طرفی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر هم علاوه بر رسیدگیهایی که توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی انجام پذیرفته ومنجر به تعدیل درآمد مشمول مالیات گردیده است، با در نظر گرفتن فروش ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی رسیدگی های هیأت بدوی را کافی به مقصود دانسته وبا صدور رأی مورد واخواهی رأی هیأت یاد شده را مورد تأئید قرار داده است. بنا به مراتب فوق وبا توجه به اینکه مودی برای سال مالی مورد رسیدگی اظهارنامه جداگانه ای هم بابت فعالیت شغلی خود به حوزه مالیاتی ذیربط (مشاغل) تسلیم نموده است. به منظور احراز واقعیت در خصوص ادعای مودی مبنی بر مضاعف بودن مالیات، با اخذ پرونده شغلی مودی و بررسی پرونده مربوطه توجه به اطلاعیه مضبوط در آن وتطبیق خرید هائی که با دو کد اقتصادی صورت پذیرفته موردی از مضاعف بودن مالیات مشاهده نگردیده، بنابراین چون از حیث شکوائیه رسیده ایرادی به رأی مورد واخواهی مترتب نیست، رد شکایت شاکی اعلام می گردد.

غلامحسین مختاری
محمد علی تراب زاده

نظر اقلیت:
هرچند مودی اظهارنامه مالیاتی تسلیم نموده است، لیکن به دلیل اجتناب از اخذ مالیات مضاعف واینکه هیأت تجدید نظر قبلا جهت رسیدگی به اعتراض مودی قرار بررسی و تحقیق صادر کرده وگزارش وارده به شماره 12337/253 مورخ 24/9/81 مجری قرار در خصوص رسیدگی به اعتراض مودی تنظیم گردیده است وحکایت از محاسبه مالیات مضاعف دارد، حق این بود هیأت مزبور نسبت به مفاد گزارش یاد شده رسیدگی و نفیا یا اثباتا نسبت به مندرجات آن اظهارنظر به عمل می آورد وچون رأی مورد واخواهی بیانگر چنین رسیدگی واظهارنظری نیست بنابراین به علت نقص رسیدگی معتقد به نقض رأی مورد واخواهی هستم.

محمد علی سعیدزاده
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0