وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اجرای معافیت مالیاتی ماده 138 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خراسان

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۵/۲۰

  • 201-4228 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 4228/201
تاریخ:20/05/1382
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 9-16/10/1381
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1379
شماره حوزه مالیاتی: 9213-19
شماره سر ممیزی مالیاتی: 921-19
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان خراسان
اداره امور مالیاتی شهرستان: خواف
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: 18/10/81
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 9590-201-16/11/81 و 979-201-14/2/82

خلاصه واخواهی: نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلایل زیر معترض بوده وخواستار نقض رأی واستفاده از معافیت بند الف ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. این شرکت مجوز شماره 11644/100-25/10/79 را برای طرح توسعه فرآیند خرد آیش فرآوری سنگ آهن به مبلغ 000 000 330 ریال و مجوز شماره 1022582-25/12/80 را برای طرح خط خرد آیش و فرآوری سایت سنگ شکن شماره 1و2 به مبلغ 044 576 210 2 ریال از بالاترین مقام اجرائی وزارت صنایع ومعادن اخذ ومتعاقبا مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 27/4/80 شرکت نیز سود ابرازی عملکرد 79 را برای اجرای طرحهای توسعه مذکور اندوخته نموده است. در نتیجه اندوخته مزبور تا حد هزینه طرح های یاد شده به حکم تبصره 35 قانون بودجه سال 79 وبند الف ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات معاف می باشد ولی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به اعتراض شرکت در این مورد توجهی ننموده وحتی در مورد طرح مربوط به مجوز شماره 11644/100-25/10/79 به مبلغ 000 000 330 ریال که مجوز آن قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 27/4/80 کسب شده بود از اعطای معافیت خودداری نموده است.
رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله وبا مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
گرچه هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر به لحاظ اینکه مجوز شماره 1022582-25/12/80 طرح توسعه بعد از تشکیل جلسه مورخ 27/4/80 مجمع عمومی عادی سالانه مربوط به سال مالی 79 صادر گردیده مودی را مشمول معافیت مقرر در ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم بابت طرح مذکور ندانسته اند واز این حیث ایرادی به آراء صادره آنان وارد نمی باشد لیکن چون مجوز شماره 11644-100-25/10/79 طرح توسعه به مبلغ 000 000 330 ریال قبل از تشکیل مجمع عمومی مذکور دریافت وطبق بند 9 صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه 90% سود خالص شرکت برای اندوخته طرح توسعه اختصاص یافته و ظاهرا شرکت مودی شرایط استفاده از معافیت را داشته است، مع الوصف هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی علیرغم اینکه در تبصره های 35 قوانین بودجه سالهای 79و80 معافیت مزبور پیش بینی شده بود به دلیل اینکه متن تبصره 35 قانون بودجه سال 79 توسط مودی ارائه نگردیده از اعطای معافیت مزبور خودداری وهیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون اظهارنظر موجه راجع به طرح توسعه اخیرالذکر صرفا با اظهارنظر نسبت به طرح توسعه دیگر که مشمول معافیت نبوده ضمن تأئید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبادرت به صدور رأی نموده که رأی صادره متضمن اظهارنظر موجه وقانونی نسبت به ادعای مودی در خصوص برخورداری از معافیت موضوع ماده 138 بابت مجوز طرح توسعه اخذ شده در سال 79 نبوده ومغایر مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. علیهذا این شعبه ردی مورد واخواهی را از این حیث به لحاظ عدم رعایت مقررات و نقص رسیدگی نقض وپرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید.

رضا سعیدی امجد
علی اکبر نوربخش
صدیقه کاتوزیان
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0