وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

شروع بهره برداری واقعی موضوع ماده 132 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۱/۱۹

  • 201-224 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 224/201
تاریخ: 29/01/1382
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 1032/4-29/11/80
مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 78
شماره حوزه مالیاتی: 0153
شماره سر ممیزی مالیاتی: 015
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان قزوین
اداره امور مالیاتی شهرستان قزوین
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: 4/12/1380
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 10393-4/30-25/12/80

خلاصه واخواهی: آقای ممیز کل مالیاتی با ادای توضیحاتی به شرح زیر تقاضای نقض رأی تجدید نظر فوق ورسیدگی مجدد نموده است:
1- شرکت طی پروانه بهره برداری شماره 7009-22/1/77 در زمینه تولید قوطی فلزی لاک خورده با کد ICGS به شماره 38190594 مشمول اولویت 2 ولاک زنی ورق فلزی با کد 37200718 مشمول اولویت 3 ماده 132 فعالیت دارد.
2- شرکت بهره بردای عملی خود را در زمینه تولید قوطی لاک خورده از سال 76 با فروش 916 094 333 3 ریال مندرج در اظهارنامه تسلیمی شروع کرده.
3- در زمینه لاک زنی ورق فلزی طبق اسناد ومدارک واظهارنامه تسلیمی و تشخیص حوزه مالیاتی فعالیت عملی از اول سال 74 می باشد، سال 73 نیز فروش داشته که بهره برداری آزمایشی تلقی شده.
4- در متن رأی کمیسیون محترم تجدید نظر معافیت مالیاتی از تاریخ 22/1/77 اعمال گردیده در صورتی که شروع فعالیت عملی تولید قوطی فلزی لاک خورده از سال 76 و لاک زنی ورق فلزی از سال 74 می باشد.
رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله وپس از مطالعه وبررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید:
حسب محتویات پرونده از جمله مندرجات پروانه بهره برداری شماره 7009 مورخ 22/1/77 فعالیت تولیدی شرکت دردو زمینه تولید قوطی فلزی لاک خوره با شماره شناسائی 38190594 ولاک زنی ورق فلزی با شماره شناسائی 37200718 بوده ومأمورین تشخیص مالیات ذیربط شروع بهره برداری واقعی از تولیدات مذکور را به ترتیب در سالهای 76 و74 اعلام وآنها را طبق جدول اولویت های 2و3 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول معافیت مالیاتی6 ساله و 4 ساله دانسته و به همین استناد مودی را در سال عملکرد 78 بابت فعالیت لاک زنی ورق فلزی از شمول معافیت مالیاتی خارج دانسته اند. نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون رسیدگی کافی واظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت وسقم ادعاهای مأمور تشخیص مالیات وعدم توجه به سوابق مالیاتی مربوطه وعدم اشاره به تاریخ شروع بهره برداری واقعی از تولیدات یاد شده ومشخص نمودن طول دوره های معافیت مالیاتی مربوطه صرفا با استناد به تاریخ مندرج در پروانه بهره برداری، شرکت را در سال مورد رسیدگی بابت تولیدات مورد بحث مشمول معافیت مالیاتی اعلام وبا تأئید رأی بدوی مبادرت به صدور رأی نموده است لذا از حیث شکوائیه آقای ممیز کل مالیاتی و روند رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده واین شعبه رأی مذکور را به دلیل نقص رسیدگی ونقض مقررات نقض وپرونده مربوطه را جهت رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی و صدور رأی مقتضی بر اساس واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید.

روح اله باباسنگانی
عباس رضائیان
علی عزیزی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0