وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

صورتجلسه مورخ 10/4/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 13-201 تاریخ:18/04/1396 صورتجلسه مورخ 10/4/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نامه شماره 3372/200/د مورخ 3/2/1396 قائم مقام محترم رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با عنایت به گزارش شماره 2309/201/د مورخ 13/3/1396 شورای عالی مالیاتی و موافقت رییس کل سازمان هامش گزارش مذکور در خصوص ابهامات مطرح شده در اجرای مقررات ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ 31/4/1394 راجع به تکلیف شعب و نمایندگی شرکت های خارجی در مورد قراردادهای منعقده توسط شرکت اصلی خارجی خارج از ایران (مادر) با کارفرمای ایرانی که کل پروژه و عملیات پیمانکاری مستقلا توسط شرکت اصلی انجام و شعبه صرفا امور هماهنگی فی مابین (بدون انجام فعالیتهای موضوع قرارداد) را انجام می دهد در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: درخصوص نحوه ابراز درآمد و درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که شرکت اصلی (مادر) مستقیما نسبت به انعقاد قرارداد با کارفرمای ایرانی اقدام و کل پروژه و عملیات پیمانکاری را مستقلا توسط شرکت اصلی (مادر) صورت می گیرد و شعبه امور هماهنگی فی مابین را انجام می دهد، دو نظر متفاوت به شرح زیر وجوددارد: 1. با توجه به اینکه شعبه شرکت مادر در ایران به ثبت رسیده است و جزئی از شرکت اصلی (مادر) محسوب می شود، شعبه مکلف است عملیات مربوط به قرارداد مزبور را در دفاتر خود ثبت و مراتب را در اظهار نامه مالیاتی تسلیمی شعبه منعکس نماید. 2. باتوجه به اینکه قرارداد و فعالیت های مربوط به آن توسط شرکت اصلی (مادر) انجام شده است ثبت عملیات مربوط به قرارداد مذکور در دفاتر شعبه موضوعیت نداشته و صرفا شعبه یا نماینده می بایست نسبت به تسلیم اظهار نامه خود به صورت مجزا اقدام و همچنین برابر مقرارت تبصره 2 ماده 177 قانون مذکور حسب مورد نسبت به تسلیم اظهارنامه شرکت اصلی و پرداخت مالیات متعلق به صورت جداگانه اقدام نماید. نظر اکثریت: باعنایت به مواد 2 و 7 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی و مواد 6 و 7 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ 31/4/1394 و همچنین مقررات تبصره 3 ماده 107 قانون اخیر الذکر ، در مواردی که شعبه بدون انجام فعالیت موضوع قرارداد شرکت اصلی، صرفا امور هماهنگی را انجام می دهد، نظر مذکور در بند 2 فوق منطبق با مقررات می باشد. محمدتقی پاکدامن- محسن توکلی- سید ناصر ابراهیمی- محسن ابراهیمی- عباس ورزیده- رضا جنانی- عباس خیرخواه- محمدتقی رضاییان- تاریوردی رائی- غلامرضا مظلوم- غلامعلی طالبی- سید احمد ذبیح نیا- امرالله عابدی- حسین بنی صفار- محمد حیدری- رضا سلطانی- محمدرضا شایان پور- علی اصغر تراب احمدی- سید کاظم ختمی نظر اقلیت: نظر به اینکه در قسمت اخیر ماده 7 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 107 اصلاحی مورخ 31/4/1394 قانون مالیاتهای مستقیم، قراردادهای مورد بحث صرفا از شمول حکم ماده 106 قانون مذکور مستثنی شده اند و تکلیف تسلیم اظهار نامه ساقط نگردیده و التفات به مقررات تبصره ذیل حکم صدرالذکر، تبصره 2 ماده 177 و عطف توجه به مواد 1 و 2 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی(مصوب 1376) از یک سو و مفاد ماده 110 قانون مقدم الذکر از سوی دیگر، اقلیت معتقد به مطابقت بند یک نامه مطروحه با قوانین و مقررات موضوعه می باشد. امیرحسن علی حکیم- سعید آسترکی- ناصر صادقی