وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

نحوه وصول درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار

نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۸

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۲/۰۳/۱۸

نحوه وصول درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار

دستورالعمل: 200/98/502

تاریخ: 1398/02/18

درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار موضوع ردیف درآمدی(160190)

رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

موضوع: نحوه وصول درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار موضوع ردیف درآمدی(160190)

پیرو دستورالعمل شماره 200/97/1/ص مورخ 1397/02/02 موضوع بند (م) تبصره شش قانون بودجه سال 1397 کل کشور( درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار) و با توجه به پیش بینیی درآمد مزبور در ردیف درآمدی 160190 قانون بودجه سال 1398 کل کشور به منظور اجرایی نمودن نامه شماره 56/10536 مورخ 1398/01/28 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور درخصوص اخذ وجوه یاد شده و واریز آن به حساب درآمد عمومی، مفاد دستورالعمل یاد شده برای سال جاری نیز لازم الاجرا خواهد بود.

محمد قاسم پناهی

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور