وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم

جدول