وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

مصوبه تبصره ماده (5) قانون ایجاد شهرهای جدید

نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۳

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

مصوبه تبصره ماده (5) قانون ایجاد شهرهای جدید

شماره بخشنامه : 200/98/14

تاریخ: 1398/02/31

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: مصوبه شماره 173085/ت 56342 هـ مورخ 1397/12/22 هیات محترم وزیران درخصوص تبصره ماده (5) قانون ایجاد شهرهای جدید

به پیوست تصویب نامه شماره 173085/ت 56342 هـ مورخ 1397/12/22 هیات محترم وزیران درخصوص تبصره ماده (5) قانون ایجاد شهرهای جدید که در ویژه نامه شماره 1138 مورخ 1397/12/26 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسیده است به شرح زیر ارسال می گردد:

« در اجرای تبصره ماده (5) قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 1380- سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.»

در اجرای مصوبه مذکور سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهر های جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی بر اساس تبصره ذیل ماده 30 آیین نامه داخلی هیات دولت مصوب 1368/09/08 پانزده روز پس از درج در روزنامه رسمی کشور( 1398/01/12 به بعد) به حساب مالیات قطعی شده شرکت های موصوف منظور خواهد شد.

 

محمد قاسم پناهی

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0