وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اجرای مرحله ای قانون مالیات بر ارزش افزوده و الزام به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا پایان اجرای مرحله ای و رسیدگی سازمان

ادارات کل امور مالیاتی به‌ موجب ماده (14) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400/03/02 ، چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نتواند سامانه مودیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مودیان موضوع قانون یادشده را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم می‌شود، صرفا به میزانی که در تبصره ماده مذکور آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامه‌ها را بدون رسیدگی قبول نماید. لیکن به دلیل عدم اجرای کامل ماده (3) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به‌موجب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اجرای ماده (14) قانون مزبور تا پایان خردادماه سال 1401 به تعویق افتاده است. با توجه به اجرای مرحله ای قانون مذکور، تا پایان اجرای مرحله ای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده همچنان مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در اجرای ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 بوده و سازمان امور مالیاتی کشور نیز برابر مقررات نسبت به رسیدگی اظهارنامه های مذکور اقدام می نماید. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور