وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ترتیبات اجرایی موضوع ماده 251 ق.م.م

شماره: 18074/200/ص تاریخ: 1400/12/07 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی استان... نظر به اینکه به موجب ماده 251 قانون مالیات های مستقیم­ (اصلاحی به موجب ماده 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02)، دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض و تجدید رسیدگی را درخواست نماید، لذا دادستانی انتظامی مالیاتی ظرف مهلت پانزده روز از ابلاغ آرای مذکور نسبت به استعلام از ادارات امور مالیاتی ذیربط اقدام و چنانچه ادارات امور مالیاتی مربوطه موارد عدم رعایت قوانین و مقررات یا نقص در رسیدگی را در آرای مزبور مشاهده نمایند، موارد را همراه با دلایل و مستندات مربوطه ظرف مهلت یک‌ماه از تاریخ استعلام، به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام نمایند. ضمنا با صدور این نامه ترتیبات اجرایی که قبلا به موجب نامه شماره 16483/200 مورخ 1400/11/20 ابلاغ شده بود، لغو می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور