وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال فهرست شرکت‌های دارای پروانه بهره‌برداری تولید نرم افزار به همراه محصولات آنها تا پایان سال 1400

ادارات کل امور مالیاتی پیـرو نامه شمـاره 12234/200/ص مـورخ 1400/10/26، به پیوست فهرست شرکت‌های دارای پروانه بهره‌برداری تولید نرم افزار به همراه محصولات آنها تا پایان سال 1400 موضوع نامه شماره 90264/11 مورخ 1401/07/06 معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، برای اجرا با رعایت سایر مقررات مربوطه ارسال می‌شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور