وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب

ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب موضوع تصویب نامه شماره 83870/ت59363 مورخ 1401/05/19 هیأت محترم وزیران برای اجرا ابلاغ می شود. بر اساس ماده 11 آیین نامه اجرایی مذکور، مالیات ارزش اموال و دارایی های انتقال یافته به شرکت ‌های آب و فاضلاب استانی از متولیان قبلی و همچنین از محل طرح های عمرانی غیرانتفاعی و نیز مبلغ حاصل از اجرای ماده (33) قانون در مورد طرح های عمرانی انتفاعی که به شرکت آب و فاضلاب استانی منتقل شده یا می شود، با نرخ صفر محاسبه می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور