وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع سال 1400

نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۳

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

دستورالعمل تبصره ماده 100 برای مالیات سال 1400

طبق روال هر ساله و بر اساس تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع برای مشاغل سال 1400 ابلاغ شد.

متن دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع به شماره 200/1401/527 برای سال 1400

بسمه تعالی

۵۲۷

۱۴۰۱

تبصره ماده ۱۰۰

م

مخاطبان / ذینفعان

دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران / ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ با رعایت بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

بر اساس اختیار قانونی ایجاد شده در مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و با رعایت ماد بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به منظور تکریم مودیان، اجرای عدالت مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور در شرایط شیوع ویروس کرونا، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل ، مقررمی دارد:

الف – مشمولین تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴:

۱– تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال ۱۴۰۰ حداکثر ۳۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم (مبلغ ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ريال) باشد، مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ (فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک کوضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف می باشند.

تذکر: مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال ۱۴۰۰ بیش از مبلغ ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ريال است، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط می باشند.

۲– صاحبان مشاغلی که تمایل به استفادهاز شرایط این دستورالعمل را دارند، می بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) و از طریق پایگاه اینترنتی https://ntr.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. در فرم یاد شده، مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم با توجه به اطلاعات موجود و دریافتی از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و یا فروش ابرازی حسب مورد و بر اساس قوانین و مقررات تعیین می شود. چنانچه مالیات تعیین شده مورد پذیرش مؤدی باشد، مودی می تواند با تسلیم فرم مذکور از شرایط این دستورالعمل بهره مند شود.

در صورتی که اطلاعات موجود در فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون یاد شده مورد پذیرش مودیان موضوع این دستورالعمل نباشد، این گروه از مودیان مکلفند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق با قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

تسلیم فرم مذکور به عنوان آخرین اقدام در مهلت مقرر قانونی توسط مودی به منزله پذیرش کلیه شروط دستورالعمل از جانب مودی خواهد بود.

نماینده و پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی، فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل را قبل از پایان خرداد ماه سال  سال ۱۴۰۱، به عنوان آخرین اقدام تسلیم نکنند و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم ننمایند  از شمول  این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

۳- در خصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک جا  تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق، حداکثر تا ۴ ماه به صورت مساوی تقسیط می شود.  عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

۴- هرگاه پس از از صدور اوراق قطعی ناشی  از پذیرش مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل، اسناد و مدارک مثبته ای  به دست آید و مشخص شود مجموعه فروش کالا و ارائه خدمات مودی در سال ۱۴۰۰ بیش از  رقم ابرازی وی  به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل بوده، مشروط به اینکه مجموع درآمد مودی از حد نصاب مقرر در این دستورالعمل (۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ريال تجاوز نکند، با رعایت مقررات بند (۱ – ۴) ماده (۴۱)  آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم، نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه مابه التفاوت مالیات متعلقه ( مالیات قابل مطالبه عبارت است مالیات متعلقه پس از کسر مالیات مقطوع مورد پذیرش مودی در فرم موضوع بند (۱)  این دستورالعمل) با رعایت مقررات اقدام خواهد شد.  مابه التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل،  مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود .

۵- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای  به دست آید و مشخص شود به مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی  در سال ۱۴۰۰ بیش از رقم ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال بوده، مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰)  قانون مالیات های مستقیم نبود و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده (۹۷)  قانون مالیات های مستقیم،  مشمول جرائم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیت ها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم خواهد شد.

تبصره: با عنایت اینکه به موجب مفاد بند (۱) این دستورالعمل،  مودیان مشمول دستورالعمل،  از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ معاف می باشند،  بر این اساس مفاد  حکم بندهای (۴)  و (۵)  این دستورالعمل در ارتباط با اسناد و مدارک مثبته به دست آمده خرید، بهای تمام شده کالای فروش رفته و بهای تمام شده خدمات ارائه شده که با رعایت مفاد آیین نامه اجرایی یاد شده،  دربند (۴) این دستورالعمل از جمله تعیین ارزش منصفانه،  منتج  به  تعیین فروش /  درآمد ارائه خدمات بیش از ابرازی مودی در فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل باشد،  نیز جاری خواهد بود.   بدیهی است که در صورت ارائه اسناد و مدارک مستند توسط مودی مبنی بر درج بخشی از اقلام خرید در موجودی کالای پایان دوره، با رعایت موازین قانونی در عدم محاسبه فروش این بخش از کالا در سال ۱۴۰۰  و احتساب آن به فروش سنوات بعد  مودی حسب  مستندات ارائه شده ضروری است.

ب – سایر موارد :

۶– مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (۱۳۷)، (۱۶۵) و (۱۷۲) قانون مالیات های مستقیم در خصوص درآمد عملکرد سال ۱۴۰۰ خود می باشند، از شمول مفاد این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

۷– کلیه صاحبان مشاغلی که علاوه برفعالیت اصلی خود نسبت به خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده و سکه های خریداری شده را در طول سال ۱۴۰۰ دریافت کرده اند، برای پرداخت مالیات سکه می بایست به صورت مجزا و بر اساس قوانین و مقررات، اقدام نمایند.

۸– آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) این دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۹ آن ها به قطعیت نرسیده است در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط و پذیرش مالیات مقطوع تعیین شده به روش های مندرج در بند (۲) این دستورالعمل، مشمول مفاد این دستورالعمل خواهند بود. بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ مودیان موضوع این بند در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی کاهش یابد، این امر تأثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال ۱۴۰۰ آن ها نخواهد داشت.

۹– میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال ۱۴۰۰ مشمول حکم بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بوده اند، معادل مالیات تعیین شده با توجه به فرم این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آن ها، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین می شود.

داود منظور

تصویر دستورالعمل 200/1401/527

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0