وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

مالیات مقطوع عملکرد سال 1400 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 با رعایت بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : دستورالعمل مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۳/۰۳

  • 200-1401-527 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 200/1401/527
تاريخ: 1401/03/03
 
مخاطبان/ ذينفعان: دفتر هماهنگي امور مالياتي شهر و استان تهران/ادارات کل امور مالياتي 
 
موضوع: ماليات مقطوع عملکرد سال 1400 برخي از صاحبان مشاغل در اجراي تبصره ماده 100 قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/04/31 با رعايت بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور
 
بر اساس اختيار قانوني ايجاد شده در مفاد تبصره ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394 و با رعايت مفاد بند م تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و به منظور تکريم موديان،  اجراي عدالت مالياتي با توجه به شرايط اقتصادي کشور در شرايط شيوع ويروس کرونا، تسهيل وصول ماليات و ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در تعيين ماليات عملکرد سال 1400 برخي از صاحبان مشاغل، مقرر مي دارد
 
 الف - مشمولين تبصره ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394:
 
-1 تمامي صاحبان مشاغلي که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1400 حداکثر سي برابر معافيت موضوع ماده 84 قانون مالياتهاي مستقيم (مبلغ 14,400,000,000 ريال)  باشد، مشمول مقررات اين دستورالعمل بوده و در صورت تکميل و ارسال (فرم موضوع اين دستور العمل حداکثر تا پايان خرداد ماه سال 1401 فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالياتي کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداري اسناد و مدارک موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1394 و ارائه اظهار نامه مالياتي معاف مي باشند.
 
 تذکر: مودياني که ميزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1400 بيش از مبلغ 14,400,000,000 ريال است، مکلف به تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات متعلق با رعايت مقررات مربوط مي باشند.
 
-2صاحبان مشاغلي که تمايل به استفاده از شرايط اين دستورالعمل را دارند، مي بايست از طريق سيستم الکترونيکي (طبق قوم مربوط ) و از طريق پايگاه اينترنتي   https://ntr.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالياتي کشور اعلام نمايند. در فرم ياد شده، ماليات مقطوع موضوع تبصره ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم با توجه به اطلاعات موجود و دريافتي از پايگاه هاي اطلاعاتي سازمان امور مالياتي کشور و يا فروش ابرازي حسب مورد و بر اساس قوانين و مقررات تعيين مي شود . چنانچه ماليات تعيين شده مورد پذيرش مؤدي باشد، مودي مي تواند با تسليم فرم مذکور از شرايط اين دستور العمل بهره مند شود.
 
 در صورتي که اطلاعات موجود در فرم موضوع تبصره ماده 100 قانون ياد شده مورد پذيرش موديان موضوع اين دستورالعمل نباشد، اين گروه از موديان مکلفند نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي مطابق با قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند.
 
 تسليم فرم مذکور به عنوان آخرين اقدام در مهلت مقرر قانوني توسط مودي به منزله پذيرش کليه شروط دستور العمل از جانب مودي خواهد بود .
 
بديهي است ماليات عملکرد سال 1400 مودياني که اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1400 خود را در موعد مقرر قانوني تسليم نمايند وپس از تسليم اظهارنامه مالياتي، فرم موضوع بند 1 اين دستورالعمل را قبل از پايان خردادماه سال 1401، به عنوان آخرين اقدام تسليم نکنند و يا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالياتي کشور تسليم ننمايند از شمول اين دستورالعمل خارج بود و با رعايت مقررات مربوطه تعيين خواهد شد.
 
-3در خصوص صاحبان مشاغلي که امکان پرداخت ماليات مقطوع موضوع اين دستورالعمل را به صورت يک جا تا پايان خرداد ماه سال 1401 نداشته باشند، ماليات مقطوع فوق، حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوي تقسيط مي شود. عدم پرداخت ماليات در موعد مقرر مشمول جريمه موضوع ماده (190) قانون ماليات هاي مستقيم خواهد بود.
 
-4هر گاه پس از صدور اوراق قطعي ناشي از پذيرش ماليات مقطوع موضوع اين دستور ‌العمل، اسناد و مدارک مثبته اي به دست آيد و مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودي در سال 1400 بيش از رقم ابرازي وي به عنوان فروش کالا و خدمات و ساير درآمد براي فرم موضوع بند 1اين دستور العمل بوده، مشروط به اين که مجموع درآمد مودي از حدنصاب مقرر در اين دستور العمل (14,400,000,000) ريال تجاوز نکند، با رعايت مقررات بند (4-1) ماده 41 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم، نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه مابه التفاوت ماليات متعلقه (ماليات قابل مطالبه عبارت است از ماليات متعلقه پس از کسر ماليات مقطوع مورد پذيرش مودي در فرم موضوع بند 1 اين دستور العمل) با رعايت مقررات اقدام خواهد شد.  مابه التفاوت ماليات مطالبه شده در اجراي اين بند از دستور العمل، مشمول جريمه موضوع ماده 192 قانون مالياتهاي مستقيم نخواهد بود
 
 -5 هرگاه اسناد و مدارک مثبته اي به دست آيد و مشخص شود که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودي در سال 1400 بيش از رقم 14,400,000,000 ريال بوده، مودي مذکور مشمول مفاد تبصره ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه ماليات بر اساس مقررات ماده 97قانون ماليات هاي مستقيم، مشمول جرائم متعلقه از جمله جريمه عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني و همچنين عدم امکان استفاده از کليه معافيت ها و نرخ صفر از جمله معافيت موضوع ماده 101 قانون ماليات هاي مستقيم خواهد شد.
 
 تبصره:  با عنايت به اينکه به موجب مفاد بند 1 اين دستورالعمل، موديان مشمول دستور العمل، از نگهداري اسناد و مدارک موضوع قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394 معاف مي باشند، بر اين اساس مفاد حکم بندهاي 4 و 5؛ اين دستور العمل در ارتباط با اسناد و مدارک مثبته به دست آمده خريد، بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و بهاي تمام شده خدمات ارائه شده که با رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ياد شده در بند 4 اين دستورالعمل از جمله تعيين ارزش منصفانه، منتج به تعيين فروش/درآمد ارائه خدمات بيش از مبلغ ابرازي مودي در فرم موضوع بند (1) اين دستورالعمل باشده، نيز جاري خواهد بود.  بديهي است در صورت ارائه اسناد و مدارک مستند توسط مودي مبني بر درج بخشي از اقلام خريد در موجودي کالاي پايان دوره، رعايت موازين قانوني در عدم محاسبه فروش اين بخش از کالا در سال 1400 و احتساب آن به فروش سنوات بعد مودي حسب مستندات ارائه شده ضروري است:
 
ب - ساير موارد :
 
-6 ماليات عملکرد سال 1400 موديان موضوع اين دستورالعمل در صورتي که متقاضي اعمال مقررات قانوني از جمله مفاد مواد 137،  165و172   قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص درآمد عملکرد سال 1400 خود مي باشند، از شمول مفاد اين دستورالعمل خارج بوده و با رعايت مقررات مربوطه تعيين خواهد شد
 
-7 کليه صاحبان مشاغلي که علاوه بر فعاليت اصلي خود نسبت به خريد سکه از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نموده و سکه هاي خريداري شده را در طول سال 1400 دريافت کرده اند، براي پرداخت ماليات سکه مي بايست به صورت مجزا و بر اساس قوانين و مقررات، اقدام نمايند.
 
-8 آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند الف اين دستور العمل که ماليات تشخيصي عملکرد سال 1399 آنها به قطعيت نرسيده است در صورت تکميل و ارسال فرم مربوط و پذيرش ماليات مقطوع تعيين شده به روش هاي مندرج در بند 2 اين دستورالعمل ، مشمول مفاد اين دستورالعمل خواهند بود . بديهي است چنانچه ماليات عملکرد سال 1399 موديان موضوع اين بند در فرآيند رسيدگي و دادرسي مالياتي کاهش يابد، اين امر تاثيري در ميزان ماليات مقطوع پذيرفته شده عملکرد سال 1400 آنها نخواهد داشت.
 
-9 ميزان ماليات مقطوع پزشکاني که در عملکرد سال 1400 مشمول حکم بند (ح) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور بوده اند، معادل ماليات تعيين شده با توجه به فرم اين دستور العمل يا ماليات مکسوره آنها، هر کدام که بيشتر باشد، تعيين مي شود.
 
داود منظور
رئيس کل سازمان امورمالياتي کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0