وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

فرآیند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : دستورالعمل مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

  • 200-1401-525 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 200/1401/525
تاریخ: 1401/02/21
 
موضوع:فرآیند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02
 
در اجرای ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 که مقرر می دارد «مالیات و عوارضی که مودیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی خود پرداخت می کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می شود. در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مودی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره های بعد منتقل نماید. در صورتی که مودی در خواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد مابه التفاوت مذکور از محل وصولی های جاری اقدام نماید، در غیر این صورت، مشمول خسارتی به میزان (2%) در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر می باشد که توسط سازمان و از محل وصولی های جاری پرداخت می گردد. متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مودی و رأی هیات رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (د) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 محکوم می شوند.»
 
ادارت کل امورمالیاتی موظفند حداکثر ظرف مهلت مقرر در این قانون و رعایت موارد ذیل در راستای مقررات اقدام نمایند.
 
الف- قبل از پیاده سازی و اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان :
 
1-نسبت به رسیدگی اظهارنامه مودیان متقاضی استرداد حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست، با رعایت مقررات قانون به ویژه تبصره های ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 و دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده ابلاغی طی بخشنامه شماره 260/94/58 مورخ 1394/06/08 اقدام نمایند.
 
تذکر: انتخاب گزینه استرداد در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، به منزله ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد.
 
2-پس از رسیدگی و تعیین میزان مالیات و عوارض قابل استرداد، نسبت به صدور و ابلاغ برگ مطالبه یا استرداد، حداکثر ظرف مدت یک هفته بعد از مهلت پانزده روز موضوع بند (1) اقدام نمایند.
 
3-در صورت تمکین و پذیرش مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین و ابلاغ شده به موجب برگ مطالبه و استرداد توسط مودی، مالیات و عوارض تعیین شده قطعی، و به مودی قابل استرداد می باشد. ادارات کل امورمالیاتی موظفند مالیات و عوارض قطعی مذکور را ظرف مهلت مقرر یک ماه از تاریخ ثبت درخواست به حساب مودی واریز نمایند.
 
4-در صورتی که مودی به مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین و ابلاغ شده به موجب برگ مطالبه و استرداد معترض باشد، مراتب قابل رسیدگی مجدد در اداره امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. درصورت رسیدگی به اعتراض مودی چنانچه مابه التفاوت مالیات و عوارض مورد درخواست مودی، به تایید اداره امورمالیاتی برسد و مودی قبول نماید، مالیات و عوارض قطعی و ادارات کل امورمالیاتی موظفند مبلغ مالیات و عوارض قطعی شده را با جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب مودی واریز نمایند. چنانچه مودی کماکان به مالیات و عوارض تعیین شده در رسیدگی مجدد در اداره امورمالیاتی معترض باشد، اعتراض مودی قابل پیگیری در هیات های حل اختلاف مالیاتی می باشد، لیکن ادارات کل امورمالیاتی موظفند مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین شده در رسیدگی مجدد و جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده را به حساب مودی واریز نمایند.
 
5-در صورت رسیدگی به اعتراض مودی در هیات حل اختلاف بدوی، چنانچه مابه التفاوت مالیات و عوارض مورد درخواست مودی به تایید هیات حل اختلاف بدوی برسد و مودی قبول نماید، مالیات و عوارض در صورت  عدم  اعتراض اداره امور مالیاتی ظرف  مدت تعیین شده قطعی و ادارات کل امورمالیاتی موظفند مبلغ مابه التفاوت مالیات و عوارض قطعی شده را با جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب مودی واریز نمایند. چنانچه مودی کماکان به مالیات و عوارض تعیین شده در هیات بدوی معترض باشد، اعتراض مودی در هیات حل اختلاف تجدید نظر قابل پیگیری می باشد، لیکن ادارات کل امورمالیاتی موظفند مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین شده در هیات حل اختلاف بدوی و جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا سقفی که اداره امور مالیاتی به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی معترض نباشد به حساب مودی واریز نمایند.
 
6-در صورت رسیدگی به اعتراض مودی در هیات حل اختلاف تجدید نظر، چنانچه مابه التفاوت مالیات و عوارض مورد درخواست مودی به تأیید هیات حل اختلاف تجدید نظر برسد مالیات و عوارض قطعی و ادارات کل امورمالیاتی موظفند مبلغ مابه التفاوت مالیات و عوارض قطعی شده را با جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب مودی واریز نمایند.
 
7-ادارات کل امورمالیاتی و مراجع دادرسی تعیین شده در قانون موظفند رسیدگی به اعتراض مودیان معترض به مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین شده را خارج از نوبت رسیدگی نمایند. 
 
ب- بعد از پیاده سازی و استقرار سامانه مودیان:
 
8-مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موظف است سامانه مودیان را به گونه ای طراحی نماید تا ظرف یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی، میزان مبالغ قابل استرداد (درخصوص مودیانی که جمع اعتبار مالیاتی آنان بیشتر از مالیات و عوارض فروش آنها می باشد) را در کارپوشه مودی درج نماید.
 
9-مودیان موظفند با رعایت مواد (4) و (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مازاد مالیات و عوارض پرداختی قابل استرداد را مشخص و تقاضای خود مبنی بر استرداد یا انتقال به دوره بعد را در کارپوشه درج نمایند. عدم اقدام مودی به منزله عدم درخواست استرداد بوده و مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین شده به دوره یا دوره های بعد انتقال خواهد یافت.
 
10-ادارات کل امورمالیاتی موظفند، در صورتی که مودی مازاد پرداختی طی دوره های مربوط را درخواست استرداد نماید، نسبت به واریز مازاد پرداختی تعیین شده در سامانه توسط سازمان حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست استرداد به حساب مودی اقدام نمایند.
 
11-ادارات کل امورمالیاتی موظفند درخصوص درخواست استرداد مالیات و عوارض مودیان متخلف موضوع ماده (9) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که نسبت به ثبت اصلاحات اعلام شده اقدام نموده اند مطابق این دستورالعمل اقدام نموده و در خصوص مودیانی که اصلاحات مورد نظر را ثبت ننمایند، اعتبار مالیاتی را برای موارد اصلاح‌نشده منظور ننمایند.
 
12-در راستای مواد (5) و (8) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیان فاقد ثبت نام در سامانه مزبور مشمول استرداد مالیات و عوارض موضوع این قانون نخواهند بود.
 
ج- سایر مقررات :
 
13-درخواست های استرداد مودیان قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 نیز با رعایت مقررات این قانون، رسیدگی، لیکن از حیث زمان استرداد و مراجع دادرسی تابع مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 خواهند بود.
 
14- در صورتی که مودی در هریک از منابع مالیاتی فارغ از سال و دوره، بدهکار باشد مازاد پرداختی پس از کسر بدهی قابل واریز به حساب مودی خواهد بود[1].
 
15-در راستای بند (4) ماده (55) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 دستور العمل شماره 200/95/63 مورخ 1395/09/30 با اصلاحات بعدی لغو می شود و استرداد مالیات و عوارض صادرکنندگان نیز تابع این دستور العمل خواهد بود.
 
داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0