وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تصویر دادنامه های شماره 140009970905812528 و 140009970905812529 مورخ 1400/09/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال رأی شماره 30/4/12830 مورخ 1372/11/09 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی تصویر دادنامه های شماره 140009970905812528 و 140009970905812529 مورخ 1400/09/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آن هیأت درخصوص « ابطال رأی شماره 30/4/12830 مورخ 1372/11/09 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی»، موضوع دامنه اجرای مفاد حکم تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم جهت اجرا از تاریخ صدور دادنامه به پیوست ارسال می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور