وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر تصویب نامه شماره 117518/ت59156هـ مورخ 1400/10/01 هیأت محترم وزیران درخصوص فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیی به صورت خام و نیمه خام موضوع بند (ث) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

شماره: 200/11942/ص تاریخ: 1400/10/20 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویب نامه شماره 117518/ت59156هـ مورخ 1400/10/01 هیأت محترم وزیران درخصوص فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیی به صورت خام و نیمه خام موضوع بند (ث) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می باشد، جهت اجرا ارسال می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور