وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ممنوعیت اخذ کپی مدارک هویتی از خدمت گیرندگان

شماره: 12054 تاریخ: 1401/02/25 بخشنامه به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: تاکید بر ممنوعیت اخذ کپی مدارک هویتی از خدمت گیرندگان پیرو بخشنامه شماره 309628 مورخ 1399/06/17 در ارتباط با ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت گیرندگان و با توجه به گزارش‌های دریافتی مبنی بر عدم اجرای مطلوب بخشنامه مذکور از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور که منجر به افزایش هزینه و نارضایتی مردم شده است، ضروری است اقدامات ذیل به نحو احسن انجام گیرد: -1 واحدهای ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات (یا عناوین مشابه) در دستگاه‌های اجرایی، اطلاعیه‌ای مبنی بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از مراجعین را با درج شماره تلفن پیگیری در محل میز خدمت حضوری و در معرض دید مراجعین نصب نموده و ضمن رسیدگی به شکایات واصله در این ارتباط و انجام بازرسی‌های موردی و اعمال نظارت دقیق، گزارش اقدامات انجام شده را حداکثر ظرف یک ماه به این معاونت ارسال نمایند. -2بخش‌هایی از پورتال دستگاه که در آن دریافت خدمت، به ارائه کپی مدارک هویتی مشروط شده است، بروز رسانی شده و اخذ کپی مدارک هویتی از مراحل یا شروط دریافت خدمت حذف شود. -3سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها، واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی را مورد پایش قرار داده و عناوین واحدهایی را که همچنان اقدام به دریافت کپی مدارک هویتی از خدمت گیرندگان می‌نمایند به این معاونت اعلام کنند تا ضمن لحاظ در ارزیابی عملکرد دستگاه (سطح ملی و استانی)، مراتب به عنوان نقض مقررات، در جریان تصمیم گیری مراجع ذیصلاح قرار گیرد. علاءالدین رفبع‌زاده معاون نوسازی اداری