وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

دستورالعمل نحوه اجرای بند (ط) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401 کل کشور به منظور اعمال نظارت مستمر دیوان محاسبات کشور

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : دستورالعمل مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

  • 10000-10 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 10000/10
تاریخ: 1401/01/30
در اجرای تکالیف مقرر در بند (ط) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و همچنین مواد 7 و 8 آیین نامه اجرایی نحوه حسابرسی دیوان محاسبات کشور مصوب 1394/01/24 کمیسیون های مشترک برنامه، بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و به منظور تهیه و ارائه گزارش عملکرد قانون بودجه سال 1401 کل کشور ( اعم از اجزاء، بندها و تبصره های ماده واحده و جداول، ردیف ها و پیوست های قانون بودجه) در مقاطع زمانی دو ماهه، موارد ذیل برای اجرا ابلاغ می گردد:
ماده 1- در این دستورالعمل تعاریف و اختصارات در معانی زیر به کار می رود:
قانون بودجه: قانون بودجه سال 1401 کل کشور
دیوان: دیوان محاسبات کشور
سامانه سنا: سامانه نظارت الکترونیکی دیوان محاسبات کشور
دستگاه های اجرای مشمول: کلیه دستگاه های اجراییی مشمول ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به طور کلی دستگاه هایی که از بودجه سال 1401 کل کشور استفاده می نمایند و یا به موجب اجزاء، بندها و تبصره های ماده قانون بودجه برای آنها تکالیف و وظایف خاصی تعیین گردیده است.
مقاطع زمانی دو ماهه: منظور دوره های دو ماهه «فروردین و اردیبهشت»، «خرداد و تیر»، «مرداد و شهریور»، «مهر و آبان»، «آذر و دی» و «بهمن و اسفند»، بوده که علاوه بر ارائه عملکرد دو ماهه در هر مقطع، عملکرد تجمعی آن نیز گزارش می شود.
ماده 2- تمامی دستگاه های اجرایی مشمول مکلفند عملکرد احکام (اجزاء، بندها و تبصره ها) قانون بودجه را مطابق چارچوب و جداول طراحی شده توسط دیوان در مقاطع زمانی دو ماهه از طریق سامانه سنا حداکثر تا دهم ماه پس از پایان دوره مربوط، طبق رهنمود چگونگی تکمیل چارچوب اجزاء، بندها و تبصره های قانون بودجه، که در سامانه سنا بارگذاری خواهد شد، تکمیل و ارائه نمایند.
ماده 3- تمامی دستگاه های اجرایی مشمول مکلفند عملکرد مربوط به درآمدها، اعتبارات، منابع و مصارف مربوط به جداول، ردیف ها و پیوست های قانون بودجه را مطابق چارچوب و جداول طراحی شده توسط دیوان در مقاطع زمانی دو ماهه از طریق سامانه سنا حداکثر تا پانزدهم ماه پس از پایان دوره مربوط، طبق رهنمود چگونگی تکمیل برگه (فرم) ها و جداول ردیف های درآمدی، اعتباری و پیوست شرکت های دولتی، که در سامانه سنا بارگذاری خواهد شد، تکمیل و ارائه نمایند.
الف) در برگه (فرم) های درآمدی، در صورت عدم تحقق درآمدها، اعم از عمومی و اختصاصی و همچنین منابع شرکت های دولتی در مقاطع زمانی دو ماهه و یا در موارد مربوط به افزایش های نامتعارف درآمدی، علل عدم تحقق درآمدها و یا مصادیق افزایش درآمد، حسب مورد می بایست افشاء گردد.
ب) در برگه (فرم) های اعتباری، اعم از اعتبارات مصوب، ردیف های متفرقه، اعتبارات ابلاغی و سایر منابع دریافتی و همچنین مصارف شرکت های دولتی، خروجی و پیامدهای هر برنامه یا فعالیت (به استناد بند الف تبصره 19 و جزء12 تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1401 کل کشور) حسب مورد طبق موافقتنامه/توافقنامه متبادله و یا بودجه تفصیلی مصوب مجامع عمومی، می بایست افشاء گردد.
ماده 4- چنانچه ارسال اطلاعات و گزارش های موضوع مواد 2 و 3 این دستورالعمل به هر دلیل از طریق سامانه سنا امکان پذیر نباشد، ارسال اطلاعات پس از تایید دیوان از طریقی که توسط دیوان اعلام می گردد در مهلت های مقرر و طبق چارچوب های ابلاغی، صورت می پذیرد.
ماده 5- در صورت تعدیل گزارش های مقاطع زمانی دو ماهه در مقاطع بعدی، اعم از عملکرد تبصره ها و جداول بودجه ای، موارد با اهمیت و تاثیر گذار در گزارش می بایست در گزارش های مقاطع بعدی افشاء گردد.
ماده 6- دستگاه های اجرایی مشمول مکلفند ضمن توجه به قوانین و مقررات مربوط در ارائه الکترونیکی اطلاعات، گزارش و اطلاعات دارای طبقه بندی محرمانه را خارج از سامانه سنا و با رعایت مهلت های تعیین شده در این دستورالعمل به دیوان ارسال نمایند.
ماده 7- مسئولیت صحت اطلاعات و گزارش ارائه شده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و نیز سایر مقامات دستگاه اجرایی که اختیارات و مسئولیت های مربوطه به موجب قانون به آنها تفویض گردیده، حسب مورد می باشد.
ماده 8- در صورت عدم ارائه به موقع گزارش عملکرد در مقاطع دو ماهه و یا ارائه اطلاعات و گزارش عملکرد به صورت ناقص، بدول دلیل موجه و همچنین ارائه گزارش و اطلاعات نادرست، مراتب حسب مورد در اجرای وظایف و اختیارات قانونی دیوان محاسبات کشور موضوع تبصره 1 ماده 21 قانون دیوان محاسبات کشور، مورد اقدام قانونی قرار خواهد گرفت.
مهرداد بذرپاش
رئیس کل دیوان محاسبات کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0