وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند «و» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : دستورالعمل مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۲/۲۴

  • 31945 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 31945
تاریخ: 1401/02/24
دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند «و» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور
در راستای اجرای حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور که مقرر می‌دارد: « در اجرای ماده (6) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 1399/01/20، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آن‌ها قابل بازیافت است را اخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز نماید. فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق‌ا‌لذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط‌ زیست تعیین و اعلام می‌شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط‌ زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده‌اند، مشمول این عوارض نمی‌شوند. دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود. » دستورالعمل حکم فوق به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:
1- تعاریف: معانی واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می‌باشد:
- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور؛
- بازیافت: فرآیند تبدیل پسماند به انرژی یا مواد قابل استفاده مجدد؛
- اشخاص مشمول: اشخاص تولیدکننده و واردکننده مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول؛
- مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول: مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آن‌ها قابل بازیافت است مطابق فهرست تعیین و اعلام‌شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست؛
- دوره مالیاتی: به موجب بند (خ) ماده (1) قانون مالیات بر ارش افزوده مصوب 1400/03/02، دوره مالیاتی هر سه ماه و منطبق با فصول سال شمسی است؛
- عوارض پسماند: عوارض موضوع این دستورالعمل؛
- مأخذ مشمول: بهای فروش مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول.
2- شناسایی:
1-2- فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تعیین و اعلام می‌شود.
2-2- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات واردکنندگان شامل: نام، کد/شناسه ملی، نوع و میزان مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول وارد‌شده موضوع این دستورالعمل را در پایان هر دوره مالیاتی به سازمان اعلام نماید.
3-2- سازمان مکلف است نسبت به دریافت اطلاعات تولیدکنندگان مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید.
4-2- با توجه به نقش و اهمیت اطلاع‌رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای قانون، سازمان مکلف است نسبت به اطلاع‌رسانی به مشمولان موضوع حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور به طرق مقتضی اقدام نماید.
3- رسیدگی و تشخیص:
1-3- سازمان مکلف است نسبت به رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض پسماند با رعایت ترتیبات مقرر در فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و مواد (47) و (48) قانون محاسبات عمومی اقدام نموده و عوارض وصولی را به‌حساب درآمدی موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور واریز نماید.
2-3- اشخاص مشمول که نسبت به بازیافت مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول اقدام می‌نمایند در صورت تأیید و اعلام سازمان حفاظت محیط ‌زیست به سازمان، مشمول پرداخت عوارض پسماند نمی‌باشند. در این صورت اشخاص یادشده از تاریخ اعلام‌شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست، مشمول پرداخت عوارض پسماند نخواهند بود.چنانچه اشخاص مشمول نسبت به پرداخت عوارض پسماند پس از تاریخ اعلام‌شده اقدام نموده باشند، سازمان مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ درخواست الکترونیکی مودی نسبت به استرداد عوارض پرداختی پس از تاریخ مزبور اقدام نماید.
3-3- تولیدکنندگانی که اقدام به تولید مواداولیه، قطعات و کالاهای مشمول به‌صورت کارمزدی می‌نمایند، جزء اشخاص مشمول نبوده و صاحبان قطعات و کالاهای مشمول مکلف به پرداخت عوارض موردنظر می‌باشند.
4-3- مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول جزو مأخذ محاسبه عوارض پسماند نمی‌باشد و متقابلا عوارض پسماند نیز جزو مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نبوده و به استناد بند (7) ماده (148) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول در حساب‌های مالیاتی اشخاص مشمول قابل احتساب می‌باشد.
5-3- واحدهای تولیدی که مواد اولیه قطعات و کالاهای مشمول خود را صادر می‌کنند و یا واردکنندگانی که مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول خود را مرجوع می‌نمایند به میزان مواد اولیه، قطعات و کالاهای صادر شده یا مرجوع شده مشمول عوارض پسماند نمی‌باشند.
6-3- چنانچه تولیدکنندگان/واردکنندگان اقدام به تولید/ ورود مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول نموده و از آنها در فرآیند تولید محصول نهایی (غیرمشمول) خود استفاده نمایند، صرفا سهم مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول از بهای فروش محصول نهایی به عنوان مأخذ مشمول در نظر گرفته می‌شود. لازم به ذکر است چنانچه محصول نهایی نیز جزء کالاهای مشمول باشد، به نسبت مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول به کار رفته در محصول نهایی که قبلا عوارض پسماند آن مطالبه و وصول شده است مشمول عوارض پسماند مضاعف نمی‌باشد.
4- مطالبه و وصول:
1-4- سازمان مکلف است فرم اظهار و پرداخت عوارض پسماند را طراحی و در پرتال ثبت‌نام و خدمات جامع الکترونیک مالیاتی به نشانی www.evat.ir بارگذاری نماید.
2-4- اشخاص مشمول مکلفند عوارض پسماند مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول را به مأخذ قیمت فروش کالا محاسبه و فرم اظهار و پرداخت عوارض پسماند را یک ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی تکمیل و مبلغ عوارض متعلقه را به‌حساب شماره 4001000901025537 به نام سازمان امور مالیاتی کشور تحت عنوان «درآمد حاصل از کالاهای دارای پسماند مخرب محیط‌زیست» ‌واریز نمایند.
3-4- مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص مشمول، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن خواهد بود که برابر حکم ماده یادشده به شکایت مزبور به‌فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.
4-4- در صورتی که اشخاص مشمول ظرف مهلت مقرر در بند (2-4) عوارض متعلق را پرداخت ننمایند و یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند سازمان مکلف است نسبت به مطالبه عوارض متعلق با رعایت بند (1-3) اقدام نماید. هرگاه اشخاص مشمول، عوارض متعلق را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه پرداخت ننمایند، سازمان مکلف است نسبت به وصول آن از طریق عملیات اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن اقدام نماید.
احسان خاندوزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0