وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

حکم مالیاتی آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا

حکم مالیاتی آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا شماره: 25071/ت 54991هـ تاریخ: 1398/03/01 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه 1398/02/29 به پیشنهاد شماره 1/19787 مورخ 1397/02/24 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا را به شرح زیر تصویب کرد : ماده 10- در صورتی که شرکت های مورد حمایت ساکن مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب دهنده ها باشند، سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند نسبت به تخصیص شناسه (کد)های مودی و کارگاهی اقدام نمایند. صدور هرگونه مفاصا حساب شناسه (کد)های مزبور با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. تبصره- فهرست مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب دهنده ها توسط کارگروهی مرکب از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی اعلام می شود.» اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور