وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اجرای ماده 243 قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: استان تهران

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۳/۲۹

  • 2435-4-30 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 2435/4/30
تاریخ: 1381/03/29
پیوست:
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 434/5/39- 22/2/80
مربوط به مالیات حق واگذاری
محل سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78
شماره حوزه مالیاتی 1744
شماره سرممیزی مالیاتی
اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران
تاریخ ابلاغ رای: 1380/03/12
شماره و تاریخ ثبت شکایت 2532-4/30-2/4/80
کلاسه شورا 47703
خلاصه واخواهی: نظر به اینکه رای هیئت حل اختلاف موضوع ماده 243 طبق موازین قانونی صادر نشده است لذا تقاضای رسیدگی و احقاق حق دارم. مشروح اعتراضات به شرح لایحه ارائه شده به هیئت حل اختلاف تجدید نظر قبلا ارائه شده است. که متاسفانه علیرغم احراز واقعیت امر، اضافه پرداختی را هیئت نپذیرفته در صورتیکه تقاضای استرداد در اجرای ماده 243 و در مهلت زمان مقرره مطرح شده و مبلغ پرداختی بانک تجارت بابت سر قفلی به مبلغ  1.370.769.400 ریال عینا در سند رسمی درج گردیده است. در صورتیکه حوزه مالیاتی رقم سرقفلی را  1.436.435.000 ریال طبق مبایعه نامه معین نموده لذا عدم استرداد با توجه به اینکه خریدار بانک می باشد و علت کاهش رقم کسرمساحت ملک بوده است، اصولا چون گواهی صدور انجام معامله جنبه علی الحساب داشته و طبق مفاد بخشنامه 57808/6172-4/30 مورخ 1377/12/05 درآمد تحقق نیافته و معامله ای انجام نشده و صدور برگ تشخیص هم ضرورتی نداشته اما این امر مانع صدور برگ تشخیص طبق ماده 236 و ابلاغ آن نمی باشد و طبق بند 5 رای مذکور مراجعه مودی به هیئت حل اختلاف قبل یا بعد از اخذ گواهی موضوع ماده 187 بسته به نظر مودی است و استناد هیئت صادر کننده رای به مفاد رای شماره 9992-4/30 مورخ 1376/09/26 بدون توجه به موارد فوق و ارتباط بخشنامه مذکور با معافیت موضوع ماده 70 قانون و صراحت ماده 242 وجاهت قانونی ندارد و مالیات بدون رعایت موازین قانونی مطالبه و هنوز به قطعیت نرسیده و مهلت مقرر در ماده 157 نیز خاتمه نیافته است. شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رای می نماید: رای:
وقوع معامله حق واگذاری محل و تصرف آن به موجب مبایعه نامه قطعی در تاریخ 1378/12/11 انجام و مالیات آن هم به استناد مبلغ مندرج در مبایعه نامه و قبول مودی محاسبه و وصول گردیده است. بنابراین پرداخت مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در مبایعه نامه توسط خریدار و پس از اخذ گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل کسر مساحت ملک در تاریخ 1379/05/20 و هنگام تنظیم سند رسمی تاثیری در تا نحن فیه نداشته و نتیجتا تقاضای استرداد مابه التفاوت آن موضوع نامه شماره 161 مورخ 1379/06/26 مودی،بشرحی که هیئت حل اختلاف موضوع ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس نظریه شماره 9992- 4/30 مورخ 1376/06/26 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی اظهارنظر و به دلیل قطعی و مختومه بودن مالیات حق واگذاری محل اعتراض مودی را مردود دانسته ایرادی به رای صادره وارد نمی باشد و لذا با رد شکوائیه شاکی رای هیئت حل اختلاف موضوع ماده 243 ابرام می گردد.

اسدالله مرتضوی
غلامرضا نوری
صدیقه کاتوزیان
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0