وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

*دستورالعمل نحوه احتساب علی الحساب مالیات و عوارض تولیدکنندگان

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۰/۲۲

  • 230-5127-9695 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 9695/5127/230
تاریخ: 1382/10/22
پیوست: دارد
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی
سازمان حسابرسی
به پیوست دستورالعمل نحوه احتساب علی الحساب مالیات و عوارض تولیدکنندگان خودرو موضوع بند (2) تصویب نامه شماره 674390/ت 28322 هـ مورخ 1381/12/28 هیات محترم وزیران که با همکاری وزارتخانه های صنایع و معادن و کشور تهیه شده است جهت اجرا ابلاغ می گردد.

عیسی شهسوار خجسته

پیوست:
دستورالعمل موضوع بند (2) تصویب نامه شماره 67439/ت 28322 هـ مورخ 1381/12/28 هیأت محترم وزیران
مالیات و عوارض پرداختی قطعاتی که توسط کارخانجات تولید خودرو در ساخت انواع خودرو به کار می رود (موضوع جدول شماره 2 پیوست تصویب نامه مذکور) به عنوان علی الحساب مالیات وعوارض موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 1381 تلقی وبا رعایت مراتب ذیل از بدهی شرکت های تولید کننده خودرو بابت مالیات وعوارض مذکور کسر خواهد شد:
  1. ثبت ونگهداری مالیات وعوارض پرداخت شده بابت خرید قطعات تولید داخل در حساب های جداگانه.
  2. عدم احتساب مالیات وعوارض مذکور در حساب قیمت تمام شده تولید خودرو.
  3. نگهداری اسناد ومدارک مربوط به خرید قطعات یاد شده ومالیات وعوارض پرداختی وارائه آن به مأموران مالیاتی.
  4. مالیات وعوارض آن بخش از قطعات تولیدی موضوع جدول شماره 2 پیوست تصویب نامه فوق که از طریق شرکت های طراحی ومهندسی به نمایندگی از طرف شرکت های خودروساز از تولید کنندگان قطعات خریداری می گردد; بر اساس اعلام تأمین کننده، در حساب های شرکت های خودروساز به شرح بند 1 فوق قابل ثبت بوده وبه عنوان علی الحساب مالیات وعوارض خودرو تلقی می گردد.
در صورت احراز شرایط فوق، ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند هر سه ماه یکبار ضمن رسیدگی به موارد یادشده وتنظیم گزارش مربوط، میزان مبالغ قابل احتساب را تعیین وطبق ضوابط متداول مربوط به استرداد مالیاتها، نسبت به استر
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 67439-ت28322هـ

*فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند هـ ماده 3 قانون موسوم به ...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0