وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

*ضوابط اجرایی تبصره 1ماده 186

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۶/۱۰

  • 211-3515-3774 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 3774/3515/211
تاریخ :10/06/1382
پیوست: دارد


سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفترفنی مالیاتی
اداره کل
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی


ضوابط اجرایی تبصره یک ماده 186اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب27/11/1380 تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی , جهت اجرا ابلاغ می گردد.


محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی


پیوست:


ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80

1- کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی مشمول فصل مالیات بردرآمد مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه مصوب 27/11/80 که از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات بانکها و یا موسسات اعتباری تسلیم می نماید و میزان استفاده آنها از تسهیلات هر بانک یا موسسه اعتباری در ظرف یکسال شمسی برای اشخاص حقوقی یک میلیارد و پانصدمیلیون ریال یا بیشتروبرای اشخاص حقیقی یکصصدو پنجاه میلیون ریال یا بیشتر باشد، مشمول حکم این تبصره می باشند.
2- بانکها وموسسات اعتباری مکلفند قبل از اعطای تسهیلات به اشخاص موضوع بند (1) فوق الذکر نسخه ای صورت های مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل، حسب مورد به اداره امور مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارند. صورتهای مالی ارسال شده به ادارات امور مالیاتی کاملا محرمانه تلقی می شود وجز برای تشخیص مالیات مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
3- اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است در این باره به ترتیب زیر اقدام نماید:
الف- در صورت احراز معاف بودن مودی از پرداخت مالیات یا عدم تعلق مالیات، در همان روز مراجعه گواهینامه ای دایر بر معافیت ویا عدم تعلق مالیات که موید وصول صورتهای مالی نیز باشد، صادر وبه مودی تسلیم ویا به بانک ویا موسسه اعتباری ذیربط ارسال نماید.
ب- در صورت تعلق مالیات، ظرف سه روز از تاریخ پرداخت مالیاتهای قطعی شده ویا ترتیب پرداخت، گواهینامه دایر بر پرداخت یا ترتیب پرداخت صادر وضمن اعلام وصول صورتهای مالی، به مودی تسلیم یا به بانک ویا موسسه اعتباری ذیربط ارسال نماید.
ج- در صورتیکه مالیات مورد مطالبه در جریان رسیدگی بوده وبه مرحله قطعیت نرسیده باشد، در همان روز مراجعه گواهینامه مبنی بر بلا مانع بودن استفاده از تسهیلات بانکی که موید وصول صورتهای مالی نیز باشد. صادر وبه مودی تسلیم ویا به بانک ویا موسسه اعتباری ذیربط ارسال نماید.
4- منظور از صورتهای مالی در مورد اشخاص حقوقی واشخاص حقیقی موضوع بند الف ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، ترازنامه وحساب سود وزیان در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند ب ماده 95 مزبور حساب درآمد وهزینه عملکرد سال قبل از سال درخواست استفاده از تسهیلات می باشد ودر مورد صاحبان مشاغل موضوع بند ج آن ماده، صورتهای مالی عبارت از صورت خلاصه وضعیت درآمد وهزینه یا اسناد ومدارکی است که برای استفاده از تسهیلات به بانک یا موسسه اعتباری ارائه می شود.
5- گواهی صادره موضوع این مصوبه برای یکسال شمسی معتبر است وبرای اخذ تسهیلات مجدد طی یکسال نیازی به اخذ گواهی مجدد نخواهد بود.
ردیف 5 اصلاحی - گواهی صادره موضوع این ضوابط اجرائی از تاریخ صدور به مدت یکسال معتبر است وبرای اخذ تسهیلات مجدد طی مدت اعتبار گواهی مذکور نیازی به اخذ گواهی مجدد نخواهد بود.
6- استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی وفعالیتهای بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 186 یاد شده نخواهد بود.
7- این بانکها وموسسات اعتباری مکلفند مفاد این ضوابط را بطرق مقتضی به اطلاع مشتریان خود برسانند.
این مصوبه از تاریخ ابلاغ جایگزین مصوبه نخست که طی بخشنامه شماره 24980 مورخ 4/5/1374 معاونت وقت درآمدهای مالیاتی به واحدهای مالیاتی وطی بخشنامه شماره نصب 7/260 مورخ 15/5/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کلیه بانکهای کشور ابلاغ گردیده است، می شود.
ردیف 5 طی بخشنامه شماره 10839/6/213 مورخ 05/02/1388 اصلاح گردید.


ابراهیم شیبانی
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

عیسی شهسوار خجسته
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 24980

ارسال ضوابط اجرایی تبصره ماده 186 اصلاحی سال 1371
  • 213-6-10839

اصلاحیه بند 5 ضوابط اجرائی تبصره (1) ماده 186 قانون مالیا...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0