وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 200/98/98 مورخ 1398/11/28

شماره: 210/82115/د تاریخ: 1400/12/08 به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140009970905812831 مورخ 1400/10/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات مبنی بر ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 200/98/98 مورخ 1398/11/28، جهت اجرا ارسال می‌شود. امراله عابدی معاون حقوقی و فنی مالیاتی