وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

فعالیت خارج از حدود اساسنامه شرکتهای تعاونی مشمول مالیات است- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۰/۲۹

  • 201-7820 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 7820/201
تاریخ:29/10/1382
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 35/4-25/1/82
مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 1379
شماره حوزه مالیاتی: 0112
شماره سر ممیزی مالیاتی: 011
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان: قزوین
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: 15/2/1382
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 2126-201-18/3/82 و 5782-201-22/7/82
(تاریخ تحویل به پست 14/3/82)

خلاصه واخواهی: به رأی شماره 35/4-25/1/82 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل عدم رعایت قوانین ومقررات موضوعه ونقص رسیدگی به شرح زیر معترض بوده تقاضای نقض رأی وتجدید رسیدگی را دارم
الف- هیأت به اظهارات این جانب در جلسه مورخ 25/1/82 توجهی ننموده ودر صدور رأی به مفاد بخشنامه شماره 8820-2/3/75 که اعتراض ممیز فاقد شرایط ذکر شده در بخشنامه فوق بوده توجهی نکرده که مورد اعتراض است. ب- هیأت حل اختلاف به بخشنامه شماره 63/24486 معاون کل دارائی قزوین که صریحا قید گردیده بر اساس اعتراض ولایحه تسلیمی توسط وکلا رأی مقتضی صادر نگردد توجه شده که مورد اعتراض است. ج- در رسیدگی به پرونده رعایت بخشنامه شماره 11694-16/3/78 معاونت محترم وقت وزیر دارائی واساسنامه شرکت وبند 6 آن و آئین نامه داخلی شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده توجه نگردیده، به نامه شماره 3114-211-19/6/81 دفتر فنی که تأئید نموده بخشنامه شماره 3912/368/5/30-2/8/72 کماکان به قوت خود باقی است توجهی نشده وبه بخشنامه شماره 24304-12/11/72 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت دارائی که به تأئید شعبه ششم دیوان عدالت محترم اداری رسیده توجه نشده.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده وپس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
با توجه به اینکه معافیت مالیاتی اتحادیه شرکتهای تعاونی برابر ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن ناظر به درآمدهائی می باشد که در حدود اساسنامه تنظیمی بر اساس قانون بخش تعاون ومنطبق با عنوان وتعریف شرکت تعاونی مقرر در ماده 73 قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد 1350 کسب شده باشد واز آنجا که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که در اجرای بند 2 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 تشکیل گردیده وبدوا جهت روشن شدن واقعیت امر قرار بررسی صادر ومجریان قرار پس از بررسی هائی که به عمل آورده اند طی گزارش وارده به شماره 63/21452/127 مورخ 29/11/81 ضمن تأئید انجام معامله مودی با غیر اعضاء اتحادیه که مغایر با مفاد ماده 73 قانون پیش گفته ومشمول مالیات می باشد تسلیم هیأت نموده وهیأت مذکور نیز با در نظر گرفتن گزارش مجریان قرار ومحتویات پرونده امر وضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات رأی خود را صادر نموده است. بنابراین از حیث شکوائیه رسیده موردی که موجب نقض رأی مورد واخواهی را فراهم نماید در روند رسیدگی مشهود نمی باشد رد شکایت شاکی اعلام می گردد.

محمدعلی تراب زاده
محمدعلی سعیدزاده
غلامحسین مختاری
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0