وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

کسر هزینه های قابل قبول از درآمد مشمول مالیات- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خوزستان

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۶/۳۱

  • 201-5486 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 5486/201
تاریخ: 31/06/1381
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 1/804-11/12/1380
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375
شماره حوزه مالیاتی: 643
شماره سر ممیزی مالیاتی:
اداره: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان خوزستان (شهرستان اهواز)
تاریخ ابلاغ رأی: 17/1/1381
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 384/4/30-27/1/1381

خلاصه واخواهی: به موجب تبصره 3 ماده 148 ونیز تبصره 5 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 مبلغ 077 419 244 1 ریال ذخیره موضوع بندهای 1و2 ماده 15 قانون شرکتهای تعاونی جزء هزینه های قابل قبول است و می بایست از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر گردد، ولی هیئت های حل اختلاف مالیاتی به آن توجه نکرده اند. لذا به رأی شماره 1/804 مورخ 11/12/1380 هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارد.
رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی وملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی علیرغم گزارش کارشناسی شماره 82 مورخ 26/12/1377 وارده به شماره 33654 مورخ 26/12/1377، در دفتر اداره کل امور اقتصادی ودارائی استان خوزستان (برگهای 141و142 پرونده)، که در اجرای قرار هیئت مزبور تنظیم شده، با تعدیل درآمد مشمول مالیات و بدون اظهار نظر مدلل و مشخص راجع به اعتراض شرکت مودی در خصوص ذخایر موضوع بندهای 1و2 ماده 15 قانون شرکتهای تعاونی انشاء گردیده و رأی مورد واخواهی نیز نسبت به ذخایر مزبور فاقد هرگونه اظهارنظری می باشد، علیهذا رأی معترض عنه به لحاظ نقص رسیدگی نقض می گردد، تا پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 وبا رعایت ماده 248 قانون مزبور مورد رسیدگی لازم و کافی قرار گیرد.

حسن عباسی پناه
علی اصغر زندی فائز
غلامحسین مختاری
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0