وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

محل اخذ مالیات و عوارض واحدهای تولیدی

نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۳

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

محل اخذ مالیات و عوارض واحدهای تولیدی

شماره دستورالعمل: 200/98/503

تاریخ: 1398/02/24

جزء (2) بند(هـ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور

امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها

موضوع: محل اخذ مالیات و عوارض واحدهای تولیدی

در راستای جزء (2) بند(هـ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور که مقرر می دارد: «محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار واحد تولیدی است» ضرورت دارد به منظور اجرای حکم مزبور ادارات کل امور مالیاتی ذیربط موارد ذیل را به مرحله اجرا در آورند.

1-­ ادارات کل امور مالیاتی موظفند پرونده واحدهای تولیدی با شخصیت حقیقی را که محل استقرار آن­ها در استان تحت مسئولیت آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحدهای تولیدی ارسال نمایند.

2-­ ادارات کل امور مالیاتی موظفند پرونده واحدهای تولیدی با شخصیت حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار آن­ها در استان تحت مسئولیت آنها نیست و فاقد مجوز خاص از سازمان متبوع جهت رسیدگی به پرونده می باشد را به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی ارسال نمایند.

3-­ ادارات کل امور مالیاتی موظفند پرونده واحدهای تولیدی با شخصیت حقوقی دارای چند محل فعالیت را که محل استقرار فعالیت اصلی آن در استان تحت مسئولیت آن­ها نیست و فاقد مجوز خاص از سازمان متبوع جهت رسیدگی به پرونده می باشد را به اداره کل امور مالیاتی استان محل فعالیت اصلی موضوع ماده (110) قانون مالیات­های مستقیم ارسال نمایند.

لیکن ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت اصلی که وظیفه رسیدگی به پرونده این دسته از اشخاص را به عهده دارند در چارچوب نظام درآمد، هزینه استانی و در اجرای مقرارت یادشده مکلفند سهم مالیات و عوارض هر واحد تولیدی را احصاء و در مهلت های مقرر قانونی به حساب ادارات کل امور مالیاتی محل استقرار سایر واحدهای تولیدی (غیر اصلی) واریز نمایند.

لازم به یاد آوری است در صورتی که درخصوص محل فعالیت اصلی بین ادارات کل امور مالیاتی اختلاف نظر وجود دارد موضوع توسط نمایندگان معاونت­های ذیربط و ادارات کل امور مالیاتی مربوط سازمان بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

4-­ ادارات کل امور مالیاتی موظفند فهرست پرونده های دارای مجوز خاص که قابل ارسال به ادارات کل امور مالیاتی محل استقرار واحد تولیدی نمی باشد را مطابق فرم پیوست این دستورالعمل تکمیل و به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند.

بدیهی است مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد.

محمدقاسم پناهی

سرپرست سازمان امورمالیاتی کشور

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0