وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه عدم تفویض اختیار بخشودگی های جرائم و تقسیط بدهی های مالیاتی مراکز درمانی که به وظایف قانونی خود در اجرای احکام قانون بودجه در کسر مالیات تکلیفی از حق الزحمه پزشکان عمل ننموده اند

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۲/۰۲/۱۱

  • 200-2025-ص شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

ادارات کل امور مالیاتی
در اجرای احکام جزء (1) بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 و جزء (1) بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، مبنی بر «کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت­های دولتی مکلفند ده درصد (%10) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌ موجب دریافت وجه صورتحساب‌ های ارسالی به بیمه ‌ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌ شود، به عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌ هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می­ شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این جزء جاری می ‌باشد.»، کلیه مراکز درمانی حائز شرایط که مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می‌ باشند، مکلفند نسبت به محاسبه و واریز %10 از حق‌ الزحمه یا حق‌ العمل گروه پزشکی از طریق سامانه پرداخت مالیات تکلیفی پزشکان اقدام نمایند. در همین راستا تاکید می ­شود، تفویض اختیار بخشودگی جرائم و یا موافقت با درخواست تقسیط بدهی مراکز درمانی یاد ­شده در اجرای مفاد مواد (167) و (191) قانون مالیات ­های مستقیم، با رعایت مقررات مربوط و دستورالعمل های صادره منوط به رعایت احکام مذکور توسط مراکز درمانی مزبور خواهد بود.
سید محمد هادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0