وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر مصوبات نود و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 20/09/1400

شماره: 200/12134/ص تاریخ: 1400/10/25 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیـوست جزء (1) بند (ج) مصوبات نود و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/09/20 موضوع نامه شمـاره 112201 مـورخ 1400/09/23 رئیس دفتر محترم رئیس جمهور، جهت اجرا ارسال می‌شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور