وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

«دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور»

شماره : 200/10713/ص تاریخ: 1400/09/28 معاونان محترم سازمان روسای محترم مراکز سازمان سرپرست محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران رئیس محترم شورای عالی مالیاتی دادستان محترم انتظامی مالیاتی مدیران کل محترم واحدهای ستادی مدیر کل محترم امور مالیاتی... موضوع: ابلاغ دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای در اجرای تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره 579095 مورخ 1395//04/01، بخشنامه شماره 1657363 مورخ 1396/11/04 سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوبه شورای معاونان سازمان و همچنین آیین نامه اجرایی ماده (219) قانون مالیات های مستقیم، موضوع بازنگری دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای با درنظر گرفتن قوانین و مقررات مربوط و همچنین نظرات مدیران، کارشناسان و خبرگان، با هدف استقرار نظام شایسته سالاری و شایسته گزینی در ستاد و واحدهای تابعه، توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع انجام پذیرفت. لذا به پیوست نسخه ای از «دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور» برای اجرا از تاریخ ابلاغ به مدت شش ماه ارسال و جایگزین بخشنامه قبلی به شماره 200/20510/ص مورخ 1399/12/13 می شود. لازم است کلیه مدیران محترم واحدهای سازمانی تابعه با رعایت اصول قانون مداری، عدالت محوری و فساد ستیزی، با جدیت کامل نسبت به اجرای بهینه این دستورالعمل اهتمام ورزیده و نظرات اصلاحی خود را در مدت مذکور به معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان ارسال فرمایند. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور